Målen i budgeten för 2022

Syntolkning: Bilden är ett montage med en lite suddig bild i bakgrunden som föreställer Fagerhultsån. Inklippt är framsidan på Lessebo kommuns budgetdokument för 2022. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Lessebo kommuns budget består dels av en fördelning av kommunens pengar. Men det finns också en del som pekar ut riktningen i form av mål.

Målen är nio stycken och flera av dem är kopplade till Agenda 2030 om hållbar utveckling eller regionala styrdokument. Målens syfte är att hela kommunen ska arbeta med samma inriktning och att detta ska ske så effektivt som möjligt.

Ett mål som tidigare varit med är det om bredbandstäckning. Det är borttaget jämfört med 2021 då det målet är uppnått och enligt siffror från Wexnet ökade täckningen i Lessebo mest i Kronoberg under 2020. Läs mer om det här.

Den totala arbetslösheten ska minska till 13,0 %

I mars 2021 var arbetslösheten 14,8 % vilket är en minskning. Statistiken kommer från Arbetsförmedlingen. I budgeten slås fast att arbetslösheten är för hög och att frågan är prioriterad. Mer om arbetet med att minska arbetslösheten kan du läsa här.

Den upplevda tryggheten bland invånarna ska förbättras till index 1,98

Trygghetsfrågorna är ofta uppe på agendan och även om de anmälda brotten är få i Lessebo kommun är frågan prioriterad. Indexet är hämtat från polisens trygghetsmätning. Här kan du läsa mer om trygghetsarbetet.

Antalet invånare i kommunen ska öka till 8 800 personer

Under 2022 är målet att invånarantalet ska öka till 8 800 personer. Det långsiktiga målet är 10 000 invånare och syftet är att med fler invånare säkra kvaliten i kommunens verksamhet som omsorg och skola. Då behövs fler invånare. Här kan du läsa mer om målet med 10 000 invånare.

Andelen elever som går ut grundskolan och har behörighet till gymnasiet ska öka till 70 %

Idag klarar för få elever kraven till gymnasiet. Lessebo kommun har pekat ut detta som en viktig framtidsfråga då det handlar om unga människors möjligheter. Här kan du läsa mer om hur skolorna arbetar med att höja skolresultaten.

Andelen barn och unga som upplever en trygg miljö ska öka till 92 %

En god uppväxtmiljö både i hemmet, på fritiden och i skolan är viktig. Här finns mer arbete att göra vilket du bland annat kan läsa mer om i denna nyhet.

Andelen elever som väljer Lessebo kommuns grundskolor ska öka till 95 %

Idag är det många som väljer Lessebo kommuns egna grundskolor. Målet är satt för att fler ska göra det då det innebär att mer pengar kan satsas på kommunens egna skolor. För varje elev som väljer en annan skola så betalar Lessebo kommun till den som driver skolan. Alla skolor arbetar med frågan och här kan du läsa ett exempel från Kvarndammskolan.

Antalet E-tjänster ska öka i Lessebo kommun

Idag har Lessebo kommun i princip inga riktiga e-tjänster. Det är något som kommunfullmäktige vill ändra på och har satt ett mål om att fler e-tjänster ska tas fram. En ny e-tjänstplattform kommer lanseras under hösten 2021. Lessebo kommun har samlat in önskemål på e-tjänster från invånarna.

Andelen som upplever servicen som bra eller mycket bra ska uppgå till 70 procent

Kontakter som tas med Lessebo kommun ska upplevas på ett bra sätt. Det gäller både om du har ett snabbt ärende eller om du är elev eller brukare. Detta mäts regelbundet och de åsikter som lämnas vid kontakter med invånare och företag tas till vara på. Bland annat följs det upp i Svenskt Näringslivs enkät och det senaste resultatet kan du läsa mer om här.

Hållbart medarbetarindex HME ska uppgå till minst index 79

För att kunna ge bästa service och kvalitet till invånare och företag behöver Lessebo kommun vara en bra arbetsgivare som människor vill arbeta hos. Arbetet är långsiktigt men prioriterat. Här kan du läsa mer om HR-frågor.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021
Publicerad: 14 juli 2021 kl. 08.48

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se