Detaljplanering

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Hovmantorp

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark och vatten får användas och bebyggas. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning. Detaljplanen ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

I detaljplanen används planbestämmelser för att ange vad som tillåts inom planområdet, till exempel typ av bebyggelse, var gator ska finnas och var det ska vara grönområden. Det kan det till exempel stå om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat. Det kan också stå vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, hur långt från tomtgränsen de får vara och vilka rättigheter som finns att dra fram ledningar eller gångvägar över andras mark.

En detaljplan gäller tills att den upphävs eller ersätts av en ny. De flesta detaljplanelagda områdena i kommunen finns i tätorterna.

Det är kommunen som ansvarar för att upprätta detaljplaner. Detaljplaner tas fram i vad som kallas planprocessen (se bild nedan).

Planprocess

Planuppdrag

Detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

planprocess
Detaljplan för del av Rislycke 1:18

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2023 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för del av fastighet Rislycke 1:18, i Kosta.

Detaljplanens läge

Det aktuella detaljplaneområdet ligger väster om väg 28, i den norra delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av Skogsmark, i söder av Rydvägen, skogsmark, öppen mark och två befintliga småhusbyggnader och i väst av jordbruksmark. Planområdets areal uppgår till omkring cirka 120 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med framtagandet av en ny detaljplan är att planlägga marken för att möjliggöra utveckling av idrottsverksamhet. Utvecklingen är tänkt att ske i form av en ny friidrottutomhusarena och fotbollsplaner med tillhörande komplement, såsom sporthotell, komplementbyggnader och läktare. Även infrastrukturen behöver utvecklas och samordnas, med en förstärkt infart till området, nya parkeringsplatser samt en gångbro för gång- och cykeltrafikanter över riksväg 28.

Förenlighet med översiktsplanen

Planområdet är inte utpekat eller reglerat i översiktsplanen (ÖP 2018).

Handlingar

Detaljplan för Tollstorp 7:27 och del av del av Knaggen 4, Spånet 6 och Hovmantorp 14:1
Lokalisering planområde

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2024 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för Tollstorp 7:27 och del av Knaggen 4, Spånet 6 och Hovmantorp 14:1, i Hovmantorp samhälle.

Detaljplanens läge

Det aktuella planområdet är beläget i de östra delarna av Hovmantorp tätort, i utkanten av befintligt verksamhetsområde. Väster om planområdet går Järnvägsgatan som passerar in i planområdet. Norr om området går riksväg 25 och söder om området går järnvägen. Fastigheten Tollstorp 7:27 ägs av Lessebo Åkericentral Aktiebolag.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för expansion av befintliga verksamheter, samt etablering av nya verksamheter, i anslutning till nuvarande verksamhetsområde. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en mindre ändring av gatans dragning, som ansluter till området.

Förenlighet med översiktsplanen

Planområdet är inte utpekat eller reglerat i översiktsplanen (ÖP 2018).

Handlingar

Planprogram Västra Kosta
Planprogramsområdet

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2024 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till ett planprogram för Västra Kosta, i Kosta tätort, Lessebo kommun, Kronobergs län.

Programområdets läge

Kosta ligger i kommunens norra del, runt 1,5 mil från centralorten Lessebo och är den tredje största tätorten i kommunen, sett till antalet invånare. Programområdet är ca 100 hektar och avgränsas av öppen mark i söder och norr, skogsmark i väster samt riksväg 28 och Kosta tätort i öster.

Planprogramets syfte

Syftet med planprogrammet är att med en samlad översyn av intressen underlätta arbetet med framtagande av framtida detaljplaner i området. Vidare är syftet med planprogrammet att skapa en gemensam och tydlig målbild för utveckling av västra delen av Kosta tätort.

Förenlighet med översiktsplanen

Programområdet är inte utpekat eller reglerat i översiktsplanen (ÖP 2018).

Handlingar

Planer som är utställda för samråd

Planer som är ute för samråd där du som medborgare har möjlighet att lämna synpunkter.

planprocess

Planer som är utställda för granskning

Planer som är ute för granskning där du som medborgare har möjlighet att lämna synpunkter.

planprocess
Ändring av detaljplan för Kosta 36:102 och del av 36:13
Planområde

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2024 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ändring av detaljplan för Kosta 36:102 och del av Kosta 36:13, i Kosta samhälle. Förslaget är utställt för granskning och granskningstiden är från och med 11 juni 2024 till och med den 2 juli 2024 (3 veckor).

Tillgängligt material

Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt digitalt på Lessebo kommuns hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner Länk till annan webbplats. (se nedan bifogade filer). Vid behov av fysiskt material, skicka ett mail med din adress samt vilken plan som önskas till; samhallsbyggnad@lessebo.se

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni förmedla denna information.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt femte kapitlet Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Plan- och bygglagen femte kapitlet 11-17 paragrafen ”Samråd”.

Hur lämnar jag synpunkter?

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 7 maj 2024, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Kosta samhälle intill Riksväg 28. Inom fastigheten Kosta 36:102 finns en camping och i närheten av område finns restaurang, livsmedelsbutik, skola, service samt idrottsanläggningar, exempelvis multiarena och fotbollsplaner. Planområdets areal uppgår till cirka 8500 kvm och fastigheten Kosta 36:102 ägs av Kosta Lodge AB.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra att norra delen av planområdet tillåter att bebyggelse i form av en större huskropp kan uppföras, istället för endast i form av stugor, inom användningen tillfällig vistelse.

Förenlighet med översiktsplanen

Kosta tätort nämns i Översiktsplanen som en ständigt växande och utvecklande tätort, som är betydelsefull för besöksnäringen och behöver fortsätta tillgodose befintliga ändamål såsom handelsplats, hotell och glasbruk, men även nya.

Utifrån motiveringen av Kosta tätorts funktion i Lessebo kommun bedöms ändringen av detaljplanen följa översiktsplanens intentioner och motiv. Kommunen anser att ändringen inte strider mot gällande översiktsplan eller Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Handlingar

Detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34
Hulterstad 2:3

Plan- och miljönämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) tog 2016-11-28 § 106 beslut om att ge i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av fastigheten Hulterstad 1:34.

Planarbetet påbörjades under 2016. Förslaget till ny detaljplan för Hulterstad 2:3 söder om Kosta samhälle har varit ute för samråd under perioden 2017-02-01 till 2017-02-22. Efter samrådet har de synpunkter som har kommit in under samrådstiden sammanställts och detaljplanen justerats innan förslaget ställdes ut för granskning under perioden 2019-04-16 – 2019-05-16. På grund av förekomst av föroreningar i marken och behov av sanering av dessa har planärendet dragit ut på tiden och behöver nu ställas ut för granskning en andra gång.

Förslaget är utställt för granskning och granskningstiden är från och med 14 maj 2024 till och med den 4 juni 2024 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget sydväst om Kosta samhälle längs med väg 838 mot Lessebo och omfattar cirka 15 750 m2. Byggnaden står på ofri grund. Markägare inom planområdet är: Hulterstad 2:3, Lågprisvaruhuset Kosta AB. Hulterstad 1:34, Lessebo kommun

Detaljplanens syfte

Syftet med nu aktuellt planförslag är att möjliggöra handelsverksamhet på fastigheten Hulterstad 2:3

Förenlighet med översiktsplanen

Gällande översiktsplan (KS 2016/25) antogs av kommunfullmäktige 2018-09-24. Antagandebeslutet vann laga kraft den 31 oktober 2018.
I översiktsplanen redovisas att fastigheten Hulterstad 2:3 är förorenad. Någon framtida markanvändning preciseras dock inte för planområdet. Detaljplanens syfte att möjliggöra en fortlevnad och framtida utveckling av nuvarande verksamhet bedöms ligga väl i linje med övrig besöks- och handelsutveckling i Kosta.

Handlingar

Planer som vunnit laga kraft

Planer som nyligen vunnit laga kraft.

planprocess
Detaljplan för Däcket 2 och del av Hovmantorp 7:1

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun har den 13 februari 2024, antagit förslag till ny detaljplan för fastigheten Däcket 2 och del av Hovmantorp 7:1. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 14 februari 2024. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2024. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Hovmantorps västra del och gränsar till vägarna Stamvägen och Rotvägen. Planområdet omfattar delar av fastigheten Hovmantorp 7:1 som ägs av Lessebo kommun.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Däcket 2 med totalt cirka 540 kvadratmeter i nordlig och östlig riktning. Förändringen innebär att del av fastigheten Hovmantorp 7:1 som idag ägs av Lessebo kommun, säljs till sökande.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget är förenlig med översiktsplanen (ÖP 2018) som anger befintliga bostäder för området. Planförslaget anses följa översiktsplanens intentioner och motiverar därmed exploatering i området.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Handlingar

Detaljplan för Kosta 1:16 och 13:6 m.fl.

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun har den 13 februari 2024, antagit förslag till ny detaljplan för fastigheten Kosta 1:16, 13:6 med flera. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 14 februari 2024. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2024. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala delarna av Kosta tätort, i anslutning till Stora vägen som är en genomfartsgata i samhället. Frommens väg, Rydvägen, Åkervägen samt Björkvägen är övriga avgränsande gator till planområdet. Planområdets areal uppgår till cirka 29 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplaneändringar, möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus på fastigheterna Kosta 1:16 och Kosta 13:6. Detta ska göras på ett sätt som tar hänsyn till den befintliga kulturmiljön som planen berörs av. Genom planändringen kommer de idag ej bebyggda fastigheter bättre integreras med intilliggande bebyggelse.

Syftet med detaljplanen är också att uppdatera gällande detaljplaner till nuvarande användningar, för att de ska stämma överens med dagens verkliga situation.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget är förenlig med översiktsplanen (ÖP 2018) som anger befintliga bostäder för området. Planförslaget anses följa översiktsplanens intentioner och motiverar därmed exploatering i området.

Handlingar

Detaljplan för Kosta 3:30 (Bruno Mathssons glashus)

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun har den 12 september 2023, antagit förslag till ny detaljplan för fastigheten Kosta 3:30. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 13 september 2023. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2023. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av Kosta tätort, strax sydost om Kosta glasbruk. Planområdet avgränsas i norr av Slipare vägen, i väster av Holsteins väg och i söder av Snobackavägen. I öster avgränsas området av fastighetsgränser och omfattar Kosta 3:48 och Kosta 3:68. Planområdets areal uppgår till cirka 9334
kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla och bevara Bruno Mathssons glashus. Inom planområdet finns idag en radhuslänga som innehåller 5 stycken lägenheter, innehållande 1 visningslägenhet, 3 lägenheter och 1 konferenslägenhet. Detaljplanen öppnar upp för möjligheten att bedriva tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler på alla 5 befintliga lägenheterna i huset. Planförslaget gör det också möjligt att använda de 5 befintliga lägenheterna för permanent bruk. Byggnaderna kommer att förses med rivningsförbud och
skyddsbestämmelser för exteriören och interiören, vilket innebär att husen inte får rivas och inte får förvanskas.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga bostäder”. Planförslaget följer därmed översiktsplanens intentioner.

Antagandehandlingar

Överklagande

Planer som har blivit överklagade.

Detaljplan för Violen 5, Violen 20 och del av Lessebo 9:1

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2023 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för Violen 5, Violen 20 samt del av Lessebo 9:1. Förslaget antogs av Kommunstyrelsen 2024-03-12 och var under 3 veckor, från att beslutet publicerats på kommunens anslagstavla, öppet för överklagande, alltså till och med 2024-04-03.

Antagandebeslutet har överklagats inom anslagen tidsram och har därmed överlämnas till Mark- och miljödomstolen.

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på kommunens webbplats www.lessebo.se Länk till annan webbplats.. Vill du ha planhandlingarna skickade till dig eller om du har frågor, kontakta
samhällsbyggnadsförvaltningen via; samhallsbyggnad@lessebo.

Detaljplanens läge

Planområdet är totalt cirka 8500 kvadratmeter stort och är beläget i de centrala delarna av Lessebo tätort. Planområdet ligger i närheten till Bikupans högstadieskola, och avgränsas av Kostavägen som ägs av Trafikverket, samt Skolgatan och Ågatan som ägs av Lessebo kommun.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, samt skol- och centrumverksamhet på fastigheten Violen 5 och Violen 20, samt uppdatera trafikkorsningen på Lessebo 9:1 utifrån dagens situation.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer delvis med gällande översiktsplan för Lessebo kommun (2018) där det aktuella planområdet dels pekas ut som ”befintliga bostäder”, dels som ”befintliga skola”.

Handlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 11 juni 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se