Kommuninvånarna upplever ökad trygghet

Årets trygghetsmätning visar att invånarna upplever Lessebo som en trygg kommun att bo och leva i. Även utsatthet för brott ligger på låga nivåer i hela kommunen.

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjlighet att svara på frågor. Resultatet används av kommunen tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. I Lessebo kommun har undersökningen skickats ut till 1 200 invånare, varav ungefär hälften har svarat.

Årets resultat visar att invånarna känner sig trygga i stor utsträckning och att den upplevda tryggheten har ökat i alla orter i kommunen:

– Det är ett glädjande resultat. Den goda samverkan mellan kommun och polis i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är en framgångsfaktor som jag tror har bidragit till det positiva resultatet. Glädjande är också att utsattheten för brott minskar i exempelvis tätorten och det kan vi även se i antalet anmälda brott som stadigt går nedåt i kommunen, kommenterar kommunpolis Kristofer Hultén.

Den upplevda tryggheten ökar i hela kommunen

I Lessebo kommun tycker de som har svarat att polisen bryr sig om de lokala problemen i hög utsträckning. Oron för att utsättas för brott ligger på en låg nivå och det är även få som har utsatts för brott.

Invånarna anger överlag i undersökningen att det känns tryggt att vistas ute på kvällen likväl som vid ett restaurangbesök, sportevenemang eller ett föreningsmöte. Invånarna känner även en trygghet att åka kollektivt i kommunen.

Enkäten skickades ut till 300 personer i varje ort i kommunen och resultatet skiljer sig åt inom vissa områden.

Lessebo tätort

I Lessebo tätort finns det en oro kopplad till utomhusstörningar, till exempel att folk bråkar och stör, kvinnor antastas, att ungdomsgäng stör ordningen och att bilister kör för fort. Det finns även viss oro kopplad till vissa specifika individer i det egna bostadsområdet samt bostäder som är tillhåll för någon form av missbruk. Resultatet har ändå förbättrats i årets trygghetsmätning kopplat till dessa störningar jämfört med föregående år.

– I Lessebo tätort kan vi utläsa att ungdomar kan känna en viss otrygghet. Antalet respondenter är dock väldigt lågt bland unga. Trots det måste vi ta uppgifterna på allvar. I en nyligen avslutad undersökning på skolorna hoppas vi kunna utläsa mer information för att kunna göra mer, säger kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel.

Sammanfattningsvis för Lessebo tätort så finns där en lägre upplevd trygghet än för kommunen i sin helhet men resultatet har förbättrats i jämförelse med förra årets mätning. Andelen som utsatts för brott under de senaste 12 månaderna är fortfarande låg och där finns en hög tillit till att polisen agerar mot lokala problem.

Kosta

I Kosta är den upplevda tryggheten hög. Inom två områden är resultatet något lägre jämfört med förra året och det är att bilister kör för fort och att utsattheten för brott under senaste 12 månaderna är något högre än i kommunen generellt. Tilliten till att polisen agerar mot lokala problem är något lägre än i övriga kommunen.

Hovmantorp

I Hovmantorp är den upplevda tryggheten mycket hög, utsatthet för brott är låg och tilliten till att polisen agerar mot lokala problem är stor.

Skruv

I Skruv är den upplevda tryggheten mycket hög. Det som har förändrats sedan förra årets trygghetsmätning är upplevelsen kring att polisen agerar mot lokala problem, som får något sämre värde i år.

Fortsatt arbete för ökad trygghet

Polisen och Lessebo kommun har en nära samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, bland annat genom det lokala brottsförebyggande rådet. Resultatet av trygghetsmätningen analyseras gemensamt för att hitta områden som är viktiga att lägga extra fokus på för att öka tryggheten ytterligare.

– Det som sticker ut i statistiken är bedrägeribrott mot främst äldre och det är ett nationellt problem. Här behöver vi alla hjälpas åt för att informera våra äldre släktingar hur de ska tänka när det gäller egen säkerhet kring exempelvis telefonsamtal från okända, säger beredskaps- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel.

Kommunpolis Kristofer Hultén understryker vikten av att även jobba tillsammans med andra samhällsaktörer:

– Samverkan med aktörer från det lokala näringslivet, föreningslivet, ideella organisationer och invånare är grunden till att Lessebo kommun förblir den trygga kommun som trygghetsmätningen visar.

Senast uppdaterad: 15 november 2023
Publicerad: 15 november 2023 kl. 09.31

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se