Presentationer av våra förstelärare

Här kan ni läsa alla presentationer från våra förstelärare i Lessebo kommun

Pojkars lärande i fokus!

I Sverige har pojkar statistiskt sett, haft sämre meritvärden än flickor under lång tid. I Lessebo kommun har detta också varit tydligt, men vi börjar se en förändring till pojkarnas fördel. För att fortsätta denna positiva trend, där pojkar och flickor har samma förutsättningar att lyckas och få mer likvärdiga meritvärden i skolan, behöver vi tillsammans hitta framgångsfaktorer kring pojkars lärande. Det är dessa framgångsfaktorer kring pojkars lärande som jag genom mitt centrala försteläraruppdrag vill identifiera.

Jag heter Martina Svensson och arbetar sedan tre år tillbaka på Bikupan i Lessebo. Jag undervisar i SO-ämnena, men har under mina 20 år som lärare haft många olika uppdrag. Jag har tidigare arbetat både på gymnasiet, i resursklasser och som speciallärare. En gemensam nämnare är att jag tidigare främst undervisat grupper med pojkar som majoritet. Därför blev jag både nyfiken och förvånad över den statistik som visade att pojkar lyckades sämre i skolan och att de hade lägre meritvärden än flickor, det var något jag inte hade reflekterat över.

Syftet med mitt centrala försteläraruppdrag är att identifiera och synliggöra framgångsfaktorer som gör att pojkar kan lyckas i skolan, på samma nivå som flickor. Jag har därför påbörjat auskultationer hos kollegor på alla skolor i Lessebo kommun, för att se vilka framgångsfaktorer som finns i den befintliga undervisningen. Under mina besök ute i verksamheten intervjuar jag även några pojkar, för att få deras syn på vad som är viktigt för att de ska lära sig i skolan.

För att ha en grund att stå på, har jag utgått ifrån Fredrik Zimmermans forskning kring pojkars lärande. Utifrån hans iakttagelser och empiriska erfarenhet har jag tagit fram några faktorer som jag utgår ifrån i mitt uppdrag. Några av dessa faktorer är struktur, hanterbarhet och begriplighet, klassrumsklimat, material och uppgifter samt progressionsmöjlighet. Dessa faktorer var även grunden till den kommungemensamma konferens som vi hade i februari, där alla kollegor kom med tankar och funderingar, utifrån sin yrkesutövning. Detta underlag visar tydligt att vi gemensamt har en enorm kompetens och att vi genom att lära av varandra har möjligheten att göra skillnad för pojkarna i våra verksamheter, så att de kan nå högre kunskaper och meritvärden.

För att ytterligare fördjupa arbetet ingår Lessebo kommun nu i ett praktiknära forskningsprojekt, ULF, som är kopplat till Linnéuniversitetet. ULF står för: Utveckling, lärande, forskning och är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Fokus kommer att vara pojkars lärande, men vi vidgar perspektivet ytterligare. Vi vill undersöka den röda tråd som genom det systematiska kvalitetsarbetet i Lessebo kommuns skolverksamhet, går från det som händer i våra klassrum hela vägen upp till förvaltningen och tillbaka ned till våra elever.

Under nästa år kommer jag även att undersöka hur frånvaro/närvaro påverkar pojkars inlärning och meritvärden. Här är tanken att undersöka vad som gör att vissa elever går till skolan och till sina lektioner varje dag, medan andra har en betydligt större frånvaro och i vissa fall stor ogiltig frånvaro. Målet är att hitta faktorer som gör att vi kan möta alla elever på ett sätt som gör att de kommer till skolan och sina lektioner varje dag.

Givetvis fortsätter jag med mina verksamhetsbesök och auskultationer – kanske är det just dig och dina elever som jag kommer träffa till hösten, ta gärna kontakt med mig så att vi tillsammans kan göra vår undervisning till världsklass!

Här kan du titta på en del av det arbete som gjorts under det senaste året:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-har-skolan-gjort-for-att-stotta-killarna Länk till annan webbplats.

Elevers motivation
Jag heter Ann-Sofi Falk och är klasslärare på lågstadiet på Kvarndammskolan. Mitt försteläraruppdrag handlar om elevers motivation. Anledningen till att det blev just detta innehåll beror på att jag under årens lopp har mött elever som av olika anledningar visar på varierande motivation till skolarbetet. Jag har då reflekterat kring vad jag som lärare behöver göra för att försöka få eleverna så motiverade som möjligt. I våras skrev jag dessutom min D-uppsats om just detta, vilket jag nu har stor nytta av i mitt nya uppdrag.

Att eleven har en god motivation till skolarbetet är av stor betydelse för hur eleven tar till sig och engagerar sig i undervisningen. För pedagogerna i skolan kan det vara en utmaning att motivera alla elever. Det finns olika anledningar till att elever inte känner sig motiverade till skolarbetet och då behöver vi pedagoger hjälpas åt för att möta dessa elever på bästa sätt. Där fyller mitt uppdrag en funktion. På Kvarndammskolan kommer vi bland annat att genomföra:

 • Föreläsningar med vetenskaplig grund
 • Diskussioner och reflektioner
 • Ge varandra konkreta exempel på motiverande arbetssätt
 • Skoltema

Om två år hoppas jag att dessa aktiviteter har lett till att personalen har fått en vetenskaplig grund att stå på vad gäller motiverande undervisning. Vi har även fått reflektera och diskutera kring vår undervisning och gett varandra tips och idéer på motiverande arbetssätt. I skoltemat kan vi använda oss praktiskt av våra kunskaper kring motiverande undervisning. Jag hoppas att eleverna om två år känner att de har fått ta del av motiverande lektioner inom och utanför skoltemat och därmed blivit engagerade och inspirerade av lektionsinnehållet. Min förhoppning är även att detta arbete leder till ökad gemenskap och vi-känsla på skolan, både för elever och personal.

______________________________________________________________

Våra namn är Mikaela Alexandersson och Elin Strömwall. Mikaela arbetar på Björkskolan i Skruv och Elin arbetar på Lustigkulla skolan i Kosta. Vi är båda klasslärare och undervisar i de teoretiska ämnena på mellanstadiet.

Vårt försteläraruppdrag har inriktningen inkluderande undervisning, med fokus på den pedagogiska lärmiljön.

Under arbetets gång kommer vi att beröra olika delar i den pedagogiska lärmiljön som exempelvis; digitala verktyg, bildstöd och extra anpassningar. Syftet med att beröra dessa delar är att de spelar en viktig roll i skapandet av en mer likvärdig pedagogisk lärmiljö för både elever och personal.

Vi kommer bland annat att skapa en materialbank tillsammans på enheterna, Björkskolan och Lustigkulla skolan där personal kan dela med sig av material med varandra, för att öka det kollegiala samarbetet mellan både kollegor, och enheter.

Målbilden med vårt arbete efter två år är att eleverna ska uppleva en mer likvärdig undervisning, samt att personalen ska vara mer medveten om hur man gör undervisningen mer inkluderande för alla elever.

______________________________________________________________

Hej,

vi är Ida och Katarina som är förstelärare på Hackebackeskolan och vårt uppdrag heter:
Initiera och leda utvecklingsarbete kring lärande mot ökad måluppfyllelse.
Utöver vårt uppdrag som förstelärare arbetar Ida i årskurs 4 och Katarina i årskurs 1.

I vårt uppdrag arbetar vi för att bidra till att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för elever att nå högre måluppfyllelse genom att analysera och bedöma utvecklingsbehoven på skolan.

Vi har nu påbörjat arbetet med att göra årshjul i alla ämnen ur ett F - 6 perspektiv vilket ger eleverna en rättsäkerhet till kunskap och möjlighet att lära sig på olika vis. Vi bygger årshjulen med en röd tråd både genom årskurserna och även genom de olika ämnena, exempelvis progressionen i arbetsområdet karta som går över årskurserna och även i ämnena SO och idrott. Det som eleverna teoretiskt lär sig i klassrummet arbetas vidare och befästs under idrotten och vice versa.

Årshjulen skapar även en trygghet för pedagogerna på skolan eftersom de skapar en inblick i varandras arbete och bygger broar mellan de olika stadierna. Vad kan vi räkna med att eleverna har gjort tidigare och hur kan vi planera för att förbereda eleverna inför nästa stadie?

Vi blir en gemensam helhet som visar att vi alla är olika men lika viktiga, som pusselbitar till ett pussel.

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

______________________________________________________________

Jag heter Camilla Linnér och arbetar på Lessebo utbildningscenter.

På gymnasieskolan undervisar jag i matematik, No-ämnena, UF och så är jag mentor för eleverna på programmet IMY. På vuxenutbildningen undervisar jag i grundläggande matematik.

Mitt försteläraruppdrag är att tillsammans med rektor och biträdande rektor utveckla programmet yrkesintroduktion (IMY). Jag är huvudansvarig för elevernas undervisning och för deras kunskapsutveckling och jag är huvudansvarig för kontakten mellan skolan och praktikplatserna.

Det finns fyra olika introduktionsprogram och Lessebo gymnasieskola har tre som är individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion.

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller leda till att det kan ge arbete.

På yrkesintroduktion ska eleverna få en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Programmet som startades höstterminen 2022 på Lessebo gymnasieskola innebär att eleverna varvar studier med teoretiska kurser med praktik inom olika yrkesområden.

______________________________________________________________

Läsa för livet

Det är ingen nyhet att god läsförmåga är viktig. I skolans värld är det centralt, men en god läsförmåga är något som hjälper oss genom hela livet. För att ge våra elever de bästa förutsättningarna nu och i framtiden har vi på Lessebo Utbildningscenter valt att satsa på just läsning.

Vi heter Jeanette och Emelie och har för närvarande varsitt försteläraruppdrag med fokus på att öka våra elevers läsförmågor. Uppdraget innefattar både vuxna elever och gymnasieelever som kommit olika långt i sin språkutveckling.

Det läsprojekt som nu har startats är en fortsättning och utveckling av ett tidigare läsprojekt som visat goda resultat. Läsprojektet innefattar allt från individuell intensivlästräning till införandet aven schemalagd lästimme som når merparten av eleverna på gymnasieskolan. Under lästimmen tränas allt från läsförståelse, lässtrategier och bibliotekskunskap till uttal.

Lästimmen är det som är nytt för i år. Där har vi valt ett nytt och spännande sätt att organisera undervisningen på. Vi är fyra pedagoger och fyra elevgrupper. Undervisningen är indelad i fyraveckorsperioder. Efter fyra veckor byter elevgrupperna pedagog och inriktning på lästimmen. Detta gör att vi tar till vara på alla pedagogers olika kompetenser och ger eleverna samma förutsättningar för att utveckla sin läsförmåga.

______________________________________________________________

Jag heter Evelina Eklund och jag arbetar som bildlärare på Bikupan sedan fyra år tillbaka.

Jag är förstelärare inom området
”Ledning och stimulans samt Extra anpassningar” och kommer under de två kommande åren arbeta med att stödja och stärka Bikupans arbete med att möta alla elever utifrån deras behov och förutsättningar. Jag kommer titta på forskning och beprövad erfarenhet för att delge och inspirera mina kollegor men också ta reda på vad eleverna på Bikupan tycker är framgångsrika undervisningsstrategier.

Utifrån det är mitt mål att ta fram mallar och rutiner i hur vi som lärare kan arbeta på Bikupan för att gynna elevernas lärande och för att eleverna ska få en övergripande känsla av sammanhang i undervisningen, oavsett vilket ämne eller vilken lärare de möter.

______________________________________________________________

Jag heter Klas Oskarsson och kommer under två år att arbeta som förstelärare i de naturorienterande ämnen.

Mitt uppdrag är att väcka intresse för de naturorienterande ämnena. Jag kommer att jobba med motivationsskapande arbete i form av värdeskapande undervisning. Huvuduppgiften blir att ge Bikupans åttondeklassare goda förutsättningar för att tävla i Teknikåttan som är Sveriges största tävling i naturvetenskap och teknik. I tävlingen har våra klasser en chans att vinna pengar till sin klasskassa.

Samtidigt arbetar jag som ämneslärare och mentor på Bikupan med undervisning i biologi, kemi, fysik, teknik och matematik,

Målsättningen med min värdeskapande undervisning är att öka förståelsen och intresset för naturvetenskap. Förhoppningen är att då även öka skolans måluppfyllelse i dessa ämnen samt att öka andelen elever som läser naturvetenskap och teknik på gymnasiet.

______________________________________________________________

Jag heter Kristin Möller och arbetar på Hackebackeskolan i Lessebo som klasslärare i åk 1. Jag har också ett uppdrag som central förstelärare i språkutvecklande arbete i praktiken.

I mitt arbete som central förstelärare ska jag inspirera och handleda kollegor i att arbeta språkutvecklande i alla ämnen.

Jag kommer utifrån behov och önskemål, som framkommer i terminsutvärderingen HT-22, arbeta med handledning inom följande områden:

 • Strukturer som främjar elevers utveckling/användning av sitt skolordförråd i tal och skrift. Det kan vara bildstöd hämtat från Inprint som förförståelse eller arbete med någon struktur inom Kooperativt lärande, där eleverna får använda språket och samarbeta och stötta varandra.

 • Strukturer för tal och samtal. Det kan vara att eleverna under lektionen får stöd i hur de kan påbörja/fortsätta/avsluta ett samtal.

 • Strukturer för skrivande av olika texttyper. Det kan vara skrivmallar eller arbete med någon struktur inom Kooperativt lärande, där eleverna får samarbeta och stötta varandra.

 • Förförståelse inför läsning av nya texter. Det kan vara bildstöd hämtat från Inprint eller stödstrukturer för läraren vid genomgång.

Jag kommer också utifrån språkutvecklande arbetssätt göra filmer som läggs ut här på Pedagog Lessebo som inspiration för pedagoger.

Tillsammans med Anna Edberg, som har en utvecklingstjänst inom nyanländas lärande på förskolor i Lessebo kommun, kommer jag arbeta för att få en röd tråd från förskola till gymnasiet inom läsning, skolordförråd och samarbete med vårdnadshavare.

______________________________________________________________

Mitt namn är Mihaela Popa och jag arbetar på Lustigkulla skola i Kosta. Jag är klasslärare och undervisar i årskurs 4.

Mitt uppdrag handlar om att planera, organisera och leda arbetet med Läsa, skriva, räkna -en garanti för tidiga stödinsatser i syfte att ge eleverna rätt stöd i rätt tid och förbättra elevernas studieresultat.

Läsa, skriva, räkna -en garanti för tidiga stödinsatser gäller för elever i förskoleklass och lågstadiet. Garantin handlar om att stärka en elevs rätt till stöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Stödinsatserna ska sättas in tidigt och ska vara utformade utifrån elevens individuella behov.

Målbilden med det här arbetet är att den undervisande läraren har möjlighet att ge varje elev de anpassningar eller särskilt stöd den behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Samtidigt upplever kollegor att genom samarbete och samverkan delar man på arbetet med att uppnå läsa, skriva, räkna-garantin. Då skapas en arbetsplats där kollegor tar tillvara på alla de olika kompetenser.

Mitt namn är Camilla Nilsson och jag vill härmed presentera mig och mitt uppdrag som förstelärare på Kvarndammskolan. Jag har arbetat på Kvarndammskolan sedan 2013, just nu är jag klasslärare i årskurs fem och undervisar i matematik, svenska, teknik samt NO-ämnena.

Jag har under senare år använt mig av kooperativt lärande eller samarbetslärande, med mina elever med mycket gott resultat. Genom att arbeta kooperativt med eleverna stödjer de varandra i sin kunskapsutveckling. Jag ser delaktiga elever där alla kommer till tals, gruppen skapar en härlig ”vi-känsla” där eleverna accepterar varandras olikheter och känner sig trygga med varandra. Då arbetet sker i par eller team om vanligtvis 4 elever, lär eleverna med och av varandra vilket leder till att jag som pedagog får mer tid med de elever eller grupper som behöver det. I förlängningen leder arbetet till högre måluppfyllelse för mina elever i enlighet med Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Skolverket 2022, s. 14).

Då de positiva effekterna av kooperativt lärande är så goda är det stort fokus på att fortskrida det arbetet med mina kollegor i mitt arbete med att utveckla matematikundervisningen för ökad måluppfyllelse på Kvarndammskolan, som jag påbörjade hösten 2020. Under mina tidigare år som förstelärare i matematik arbetade jag med att;

 • analysera och se över att den planerade undervisningen i matematik utgår från och omfattar ämnets hela syfte
 • få det kooperativt lärande att bli ett naturligt inslag i alla matematiklärares undervisning, för att på så sätt få samtliga elever på skolan aktiva i matematiska samtal och för att öka måluppfyllelsen hos samtliga elever
 • ge pedagogerna fler strategier för att få samtliga elever aktiva i samtalen om och med matematik
 • introducera matteappen och vägleda kollegor till att använda den
 • visa på olika sätt att arbeta med begrepp
 • skapa presentationer med exempel på olika stukturer, strategier, moduler, lektionsplaneringar m.m. Dessa finns för all personal att tillgå i vår gemensamma drive.
 • skapa och arbeta med grupper av elever som har kommit långt i sin matematikutveckling

I utvärdering, våren 2022, med personal som deltagit i min kompetensutvecklingen framkom det att personalen blivit stärkt i att använda kooperativa metoder i sitt klassrum, att de fått fler strategier för att få samtliga elever aktiva i samtal, relationer (i klassrum, raster, lärare-elev o.s.v) hade blivit bättre, att det är ett större engagemang och delaktighet av eleverna i matematiska samtal. Pedagogerna kunde även se en ökad motivation hos eleverna till att lära, samt en högre måluppfyllelse hos flera av våra elever.

Under läsåret som följer kommer jag därför att fortsätta mitt uppdrag med att;

 • hjälpa undervisande lärare i matematik att komma igång att använda Matteappen Magma. Med stöd av Magma kan pedagogerna tidigt upptäcka elevers missuppfattningar samt initiera goda matematiska samtal i klassrummet.
 • introducera nya kollegor för det kooperativa lärandet
 • hålla i workshops kring det kooperativa lärandet för all personal
 • driva och leda kollegialt arbete med hjälp av skolverkets modul ”Språk i matematik”
 • arbeta vidare med grupper av elever som har kommit långt i sin matematikutveckling för att ge dem möjligheter att utvecklas utefter sina förmågor
Ställ en fråga
Cecilia Stavert
Jag heter Cecilia Stavert och arbetar som samordnare på Barn - och utbildningskontoret.

Kalender

Senaste inlägg
19 juni 2024 10:00
Kvarndammskolans avslutning på t...
13 juni 2024 11:30
Sambadag, sommarkonsert och stip...
05 juni 2024 11:17
Slutredovisningar av våra förste...
03 juni 2024 07:30
Närodlad kultur
14 maj 2024 10:30
Jorden runt på Kvarndammskolan
07 maj 2024 10:30
Årskurs 4 på Kvarndammskolan har...
14 mars 2024 07:30
Stråkelever spelade med Sofia Ka...
05 mars 2024 13:30
Läraraktiviteter om demokrati oc...
29 februari 2024 07:30
Eleverna i årskurs 4 på Björskol...
14 februari 2024 10:15
Elever ställer ut på Lessebo bib...
31 januari 2024 14:00
Böcker och gympa – så ska pojkar...
24 januari 2024 09:30
Lessebo kommuns arbete uppmärksa...
16 januari 2024 17:00
Hem - och expertgrupper: Skriva ...
19 december 2023 07:30
Musikhjälpen som en del i skolar...
14 december 2023 12:00
Digitalt centralt innehåll i LGR22
12 december 2023 07:30
Eleverna i årskurs 4 på Lustigku...
01 december 2023 13:15
Skolor i Lessebo kommun samlar i...
20 oktober 2023 13:30
Hem - och expertgrupper
10 oktober 2023 15:00
Barnens bästa gäller! I Kronober...
26 september 2023 13:30
Amela är Årets Elevhälsoförbättrare
22 september 2023 12:15
Nyhetsbrev digitalisering - Sept...
14 september 2023 09:00
APE: Alla - Par - Enskilt
06 september 2023 12:00
Genredigerat djur & Stoppa hacke...
15 juni 2023 08:00
Bikupan challenge 2023
02 juni 2023 14:00
En god relation till eleverna sk...
23 maj 2023 12:00
Presentationer av våra förstelärare
17 maj 2023 07:30
”För hundra år sedan” skoltema p...
09 maj 2023 13:30
Besök från Tjeckien på högstadie...
04 maj 2023 07:30
Aktiviteter före, under och efte...
18 april 2023 07:30
Elever på Kvarndammskolan skrev ...
04 april 2023 07:30
Hitta min partner
30 mars 2023 07:30
Månadens UF-företag i mars 2023
21 mars 2023 09:30
Berit är lärarrepresentant i Rym...
02 mars 2023 07:30
Alla för en - kooperativ struktu...
14 februari 2023 10:00
Brasslek på Björkskolan i Skruv! 🎺
07 februari 2023 07:30
Kommunövergripande konferens ang...
03 februari 2023 08:30
Hör vi ihop? kooperativ struktur
01 februari 2023 08:00
Nu finns Kulturskolan på Hackeba...
22 november 2022 07:30
Barnboksveckan: Alfons Åberg f...
03 november 2022 12:15
Läxor och likvärdiga förutsättni...
31 oktober 2022 16:00
Kreativt skrivande - nytt ämne p...
25 oktober 2022 13:00
Prova-på på Kulturskolan, bygg...
23 september 2022 10:30
Nytt ämne på Kulturskolan - text...
12 september 2022 09:00
Med PAX ska Veronica ordna arbet...
08 september 2022 07:34
Strategisk kompetensförsörjnings...
16 augusti 2022 14:45
Våra kommun- & länslicenser läså...
10 juni 2022 08:00
Klass 2B på Hackebackeskolan har...
08 juni 2022 12:00
Försteläraruppdragen och dess ef...
08 juni 2022 09:00
Författande elever på Kvarndamm
02 juni 2022 10:36
Besök på Bikupan av tjeckiska el...
23 maj 2022 07:30
Lärmiljöer på förskolorna i Less...
09 maj 2022 08:00
Månadens UF-företag i april från...
12 april 2022 07:30
Två klasser från Bikupan kom til...
07 april 2022 07:30
Science on Stage 2022 - reportag...
05 april 2022 07:30
Barnens bästa gäller! I Kronober...
29 mars 2022 12:06
Resurser för ukrainska elever
28 mars 2022 12:00
Kvarndammskolan vann sista kvart...
17 mars 2022 07:30
Kulturskolan och ett gott samarb...
15 mars 2022 07:30
Äggprojektet på Tuvans förskola
10 mars 2022 13:31
Lärarna Felicia och Ida får svar...
01 mars 2022 07:30
Bikupan till regionfinal i Tekni...
18 februari 2022 07:30
Psykiatriska symtom hos barn och...
15 februari 2022 07:30
Kvarndammskolan till Vi i femman
01 februari 2022 07:30
Barn och unga får fler och mer v...
14 december 2021 07:30
Förstelärare leder till resultat
30 november 2021 09:00
”Sjukt smart – innovation i kamp...
25 november 2021 07:30
Lektionsobservation stärker lära...
16 november 2021 07:30
Kulturhuset – tre verksamheter möts
28 september 2021 09:26
Binogi
26 augusti 2021 13:15
Digitala verktyg som stöd i lära...
10 juni 2021 10:00
Nyhetsbrev från utbildningschefe...
08 juni 2021 14:00
Intygsutdelning och avslutning f...
04 juni 2021 08:38
Central förstelärare med inriktn...
18 maj 2021 12:27
Lustigkulla skola plockade 144 k...
04 maj 2021 07:30
Barnens bästa gäller! I Kronober...
29 april 2021 08:06
Skolan och förskolan i Lessebo k...
27 april 2021 08:21
Lustigkulla skola tävlar i Vi i ...
22 april 2021 11:00
UF-företagare på Lessebo gymnasi...
15 april 2021 08:31
Nyhetsbrev från utbildningschefe...
13 april 2021 07:30
Mikroundervisning på förskolor
25 mars 2021 15:58
Barnens bästa gäller! I Kronober...
19 mars 2021 13:29
Flera yrken i elevhälsan
10 mars 2021 07:30
Pedagogisk utemiljö på förskolan...
04 mars 2021 16:00
Pilotmodell för barnets bästa
25 februari 2021 07:30
 Lessebo kulturskola- Den instäl...
10 februari 2021 11:11
Barnens bästa gäller! I Kronober...
04 februari 2021 09:00
Maker tour - Mot nya höjder
19 januari 2021 07:30
Barnens bästa gäller! i Kronober...
17 december 2020 07:30
Kommunövergripande konferens - R...
14 december 2020 12:00
Annorlunda år resulterar i annor...
14 december 2020 09:00
Samarbetsprojekt i textilslöjd &...
01 december 2020 10:43
Nyhetsbrev Barnens bästa gäller ...
05 november 2020 11:00
Gymnasieskolan får pris
28 oktober 2020 11:16
Årets nätspridare 2020
15 oktober 2020 11:45
MUZZY CLUB – det digitala språkl...
21 september 2020 12:45
Projekt kring suicidpreventiva d...
08 september 2020 10:03
Barnens bästa gäller! i Kronober...
01 september 2020 08:38
Våra kommun- & länslicenser
27 augusti 2020 07:30
Varmt välkommen till Kulturskola...
20 augusti 2020 08:03
Nytt läsår: Fler behöriga lärare
18 augusti 2020 07:30
Digitala kompetensdagen 27 oktob...
17 augusti 2020 16:21
Barnens bästa gäller! i Kronober...
10 juni 2020 07:30
Central förstelärare i matematik
09 juni 2020 07:30
Arbete med extra anpassningar - ...
08 juni 2020 07:30
Central förstelärare med inriktn...
05 juni 2020 07:30
Försteläraruppdraget i värdegrun...
02 juni 2020 07:30
Central förstelärare - Nyanlända...
28 maj 2020 07:30
Förstelärare på Lessebo utbildni...
19 maj 2020 07:30
"Hur får vi alla med på digitali...
14 maj 2020 16:12
Försteläraruppdraget på Kvarndam...
12 maj 2020 07:30
Musikvideo från Kulturskolan i L...
07 maj 2020 07:30
Försteläraruppdragen på Hackebac...
22 april 2020 07:30
Kulturskolans personal erbjuder ...
16 april 2020 07:30
Begreppa - kommunlicens i Lesseb...
09 april 2020 08:11
Apptips! Tripp, Trapp, Träd
25 mars 2020 14:25
Informationsbrev från utbildning...
17 mars 2020 10:38
Stöd för distansundervisning i s...
17 mars 2020 07:30
Uttryck och möten i kulturbygd
10 mars 2020 07:30
Några platser kvar...
05 mars 2020 08:00
Barnens bästa gäller! i Kronober...
20 februari 2020 07:30
SO-rummet. Gratis digital resurs
11 februari 2020 07:30
Sportlovsaktivitet på Kulturskolan
06 februari 2020 19:26
Nördar är vi allihopa!
04 februari 2020 07:30
Förstelärare i digitalisering - ...
30 januari 2020 07:30
Digitalt skapande på Kulturskolan
28 januari 2020 07:30
Besök i årskurs 7 – medborgarför...
14 januari 2020 09:21
Fler möjligheter i MattePortal.s...
20 december 2019 14:50
God Jul och Gott nytt år!
19 december 2019 07:30
Skolforskningsportalen gör forsk...
17 december 2019 08:49
Nyhetsbrev december Barnens bäs...
05 december 2019 07:30
Välkommen på julkonsert 9/12
03 december 2019 07:30
Branschdag på Lessebo gymnasieskola
28 november 2019 08:58
Barnkonventionen blir lag - hur ...
26 november 2019 07:30
Välkommen på Julkonsert i Skruv!
21 november 2019 07:30
Elevens val - sång, lyssna till ...
11 november 2019 09:42
LegiLexi - kartlägg elevernas lä...
31 oktober 2019 14:50
Halloweenhälsning från Lessebo k...
31 oktober 2019 07:56
SKL:s besök på öppna förskolor s...
29 oktober 2019 07:30
Monster - egenskrivet material a...
22 oktober 2019 07:30
På vilken hylla i hjärnan hamnar...
18 oktober 2019 12:58
Välkommen till Kväll på Kultursk...
08 oktober 2019 11:35
Veckans apptips - Mixat
01 oktober 2019 09:04
Skolverket presenterar förslag p...
26 september 2019 07:30
Poluglutt i Lessebo kommuns förs...
24 september 2019 07:30
Nyheter i Skolplus
29 augusti 2019 08:25
Science Gym besöker Lessebo
22 augusti 2019 07:30
Elevens val - Rock på Kulturskolan
19 augusti 2019 08:37
Nya lärare - en satsning från UR
13 juni 2019 13:29
Digitala aktiviteter rustar barn...
04 juni 2019 07:30
Alice-ensemblen
03 juni 2019 09:02
Bikupan Challenge 2.0 är här
28 maj 2019 12:19
Skype i din iPad
21 maj 2019 11:28
Föräldragrupp för somaliska vård...
09 maj 2019 07:30
Matresan - egenskriven text av e...
03 maj 2019 10:13
Grattis Hackebackeskolan och Kva...
02 maj 2019 10:18
Kulturskolan i Lessebo presenter...
17 april 2019 14:18
Elevens val på Kvarndammskolan -...
11 april 2019 13:19
Galaxen - Lessebos nya förskola!
10 april 2019 08:56
Välkomna till Hackebackeskolan i...
08 april 2019 08:42
Välkommen till öppet hus på Kult...
02 april 2019 07:24
Elevens val på Hackebackeskolan ...
26 mars 2019 07:30
Förstelärare i digitalisering på...
21 mars 2019 11:41
Linnéstudenter undersöker ungas ...
19 mars 2019 13:00
#skolDigiplan   Nationell hand...
15 mars 2019 09:53
Elevens val på Björkskolan - kör...
07 mars 2019 09:24
”Digitala hjälpmedel möjliggör f...
05 mars 2019 13:52
Vi håller rent i Lessebo kommun
01 mars 2019 16:32
Skådespelarpresentation av Den...
27 februari 2019 11:55
Nyhetsbrev februari Barnens bäs...
20 februari 2019 15:13
F örstelärare i digitalisering
15 februari 2019 10:52
Välkommen på en kreativ sportlov...
14 februari 2019 07:00
Utbildning i länslicensen KIKORA!
12 februari 2019 11:30
Webinarworkshop idag 13/2 klocka...
05 februari 2019 09:21
Elevens val - körsång
01 februari 2019 09:00
Fyra som för förskolorna framåt
23 januari 2019 07:30
Utbildning i länslicensen KIKORA!
22 januari 2019 09:04
Kommunövergripande konferens i ...
17 januari 2019 14:24
Elevens val på Kulturskolan, ett...
16 januari 2019 07:30
Länslicens i webbläromedlet Crea...
15 januari 2019 09:02
Central förstelärare inom IKT
10 januari 2019 07:30
Föreläsning om anpassning av nat...
08 januari 2019 07:30
Språk- och kunskapsutvecklande u...
18 december 2018 15:04
Vad gör en skolkurator?
17 december 2018 11:45
Barnens bästa gäller! - i Kron...
17 december 2018 07:30
Lessebo Gymnasieskolas Framtidsm...
14 december 2018 08:49
Internationellt julbord på famil...
13 december 2018 08:25
Barnboksveckan på Björkskolan i ...
10 december 2018 16:02
Åk 7 besöker kommunen
07 december 2018 08:43
Jakten på den stulna julen
04 december 2018 15:29
Digitala lektioner från Internet...
03 december 2018 15:00
Veckans miniworkshop i Skoldatat...
29 november 2018 07:30
Varmt välkommen till Kulturskola...
27 november 2018 12:05
Vektor - träna med forskningsbas...
22 november 2018 13:55
ASL- att skriva sig till lärande
20 november 2018 07:30
Sopmonster på Zebran
19 november 2018 12:13
Nu är det dags för höstens kommu...
15 november 2018 11:04
Reducerad avgift till Kulturskolan
13 november 2018 08:47
Svenskaportal.se - vår senaste l...
08 november 2018 08:40
Berits material nu läromedel i h...
05 november 2018 09:05
Elevens val - körsång
18 oktober 2018 16:53
Central förstelärare i matematik...
12 oktober 2018 13:14
Digitala verktyg som stöd i lära...
11 oktober 2018 16:52
Studi.se - så loggar du och dina...
08 oktober 2018 11:37
Rätt information i rätt system
28 september 2018 07:30
Kulturskolan i Lessebo presenter...
27 september 2018 08:45
Förstelärare på Bikupan i engels...
25 september 2018 07:30
Digitala Lessebo uppmärksammas n...
18 september 2018 07:30
Nuuu kööör vi!!
13 september 2018 09:57
Förstelärare i specialpedagogik
04 september 2018 07:30
Veckans miniworkshop i Skoldatat...
03 september 2018 08:30
Google Suite for Education
29 augusti 2018 12:56
En förtydligad läroplan ska höja...
29 augusti 2018 09:45
Gustav Fridolin presenterar förs...
28 augusti 2018 12:05
Nya lagar inför höstterminen
13 augusti 2018 11:32
LegiLexi - välkommen till introd...
19 juni 2018 13:26
Årets svensklärare 2015
11 juni 2018 10:44
Vernissage på Lustigkulla skola ...
07 juni 2018 08:40
Programmering i skolan
04 juni 2018 07:30
Intygs- och stipendieutdelning f...
01 juni 2018 07:53
Fairytale - dansföreställning ik...
31 maj 2018 07:30
Matematikverkstad med problemlös...
24 maj 2018 07:00
Kooperativt lärande
23 maj 2018 11:39
jagharläst.se
21 maj 2018 10:02
Kulturskolan i Lessebo presenter...
18 maj 2018 08:00
GDPR
17 maj 2018 07:30
Lärare – ett fantastiskt yrke!
10 maj 2018 07:30
Läsvecka på Kvarndammskolan
08 maj 2018 07:30
Aktiviteter på Bikupan under Vär...
07 maj 2018 07:49
Alla har vi olika bagage
04 maj 2018 07:30
Apptips - Lär dig svenska med SV...
02 maj 2018 16:00
Skönlitteratur på dag om kompete...
30 april 2018 07:30
Knappt en månad kvar till premiär..
24 april 2018 07:30
Arbetsmarknadsvecka på Lessebo u...
20 april 2018 08:00
Några intryck från Sett-mässan i...
17 april 2018 10:59
Analyser av matematikbetygen för...
12 april 2018 08:58
Att ta in verkligheten i klassru...
10 april 2018 07:30
Våga välja OCH välja bort – digi...
05 april 2018 07:30
Diskussion om nya skrivningar i ...
03 april 2018 07:21
Projekt X
29 mars 2018 08:02
Glad Påsk
27 mars 2018 07:30
Hur ser en regnbåge ut? Barnen...
22 mars 2018 10:42
Internetstiftelsen i Sverige. Di...
20 mars 2018 08:23
Bilder från två lyckade Kulturkv...
20 mars 2018 08:18
Tillsammans gör vi varandra bra!
15 mars 2018 08:30
Högstadieskolan i Lessebo preste...
13 mars 2018 10:31
Idag är det källkritikens dag
12 mars 2018 07:30
Välkomna till Kulturskolans kult...
08 mars 2018 07:30
Art Smart - digital undervisning...
06 mars 2018 07:30
Skolverkets omvärldsblogg - skol...
27 februari 2018 07:30
Studiestöd på modersmål – Inläsn...
22 februari 2018 14:30
Omtanke i form av ett hjärta
20 februari 2018 08:00
Förskolechefen bloggar
15 februari 2018 10:16
Veckans app och onlinespel- Sete...
02 februari 2018 09:36
Kulturskolans teaterorkester
30 januari 2018 20:00
Kulturskolan i Lessebo repeterar...
25 januari 2018 11:30
Veckans app-tips NE Junior
23 januari 2018 07:30
Trådlöst microskopägg ger barnen...
22 januari 2018 09:13
Webbkurs om programmering
12 januari 2018 09:08
Terminsstarten på Lessebo kultur...
21 december 2017 14:29
God Jul och Gott Nytt År från os...
19 december 2017 07:30
Kulturkväll i julens tecken
14 december 2017 07:30
Den digitala verkligheten – hot ...
12 december 2017 07:30
En ljus framtid!
07 december 2017 19:57
Webbseminarium från SPSM på 30 m...
05 december 2017 07:30
InPrint 3 – möjligheternas program
30 november 2017 07:30
Förstelärare med fokus på format...
28 november 2017 08:00
Robot hjälper sjuka barn att hän...
23 november 2017 07:30
Tydligare skrivningar om digital...
21 november 2017 08:00
Sammanställning av de nya skrivn...
16 november 2017 08:00
Föreläsning om digital verksamhe...
14 november 2017 08:00
Förstelärare med uppdrag - IT
10 november 2017 16:18
Utkast förskolans reviderad läro...
31 oktober 2017 08:00
Tips på intressanta föreläsningar
27 oktober 2017 16:43
Nationell digital strategi
23 oktober 2017 08:00
Studi.se från årskurs 4 till gym...
19 oktober 2017 16:00
Utställning på Huseby Bruk inom ...
17 oktober 2017 08:00
Nätverk i kommunen
12 oktober 2017 08:00
Central förstelärare i nyanlända...
09 oktober 2017 09:00
Förstelärare i matematik på Björ...
09 oktober 2017 08:00
Studie- och yrkesvägledning som ...
02 oktober 2017 09:00
Vi skriver - böcker!
28 september 2017 09:00
Att skriva sig till läsning
27 september 2017 08:00
Problem är till för att lösas
27 september 2017 08:00
Utbildning i InPrint3
25 september 2017 07:30
Central förstelärare i matematik...
14 september 2017 19:46
Framför synpunkter på förskolans...
11 september 2017 08:00
Elever på Kvarndammskolan gör fi...
07 september 2017 08:00
Bygga svenska - bedömningsstöd
07 september 2017 08:00
Alla förskolor i Lessebo bloggar
04 september 2017 11:00
Make IT flow - Mot nya höjder hö...
31 augusti 2017 07:30
Utforska fingerfärg
28 augusti 2017 08:00
Förstelärare i studie- och yrk...
24 augusti 2017 08:00
"Ord ger dig vingar"
21 augusti 2017 15:56
Här kan du ta del av skolforskning
17 augusti 2017 08:00
Förstelärare i ämnesövergripande...
14 augusti 2017 08:00
Läsdag på Kvarndammskolan
20 juni 2017 08:30
Skolans digitalisering
20 juni 2017 07:30
Lärcirkel på vuxenutbildningen
19 juni 2017 08:00
Förstelärare i kollegialt lärand...
16 juni 2017 10:44
Hållbara samhällen i årskurs 9
05 juni 2017 07:30
Lågaffektivt bemötande Bo Hej...
29 maj 2017 07:30
Förstelärare i praktisk NO/tekni...
24 maj 2017 07:30
Förstelärare IT-pedagogik
22 maj 2017 10:50
Translanguaging
19 maj 2017 16:10
Premiär för Pedagog Lessebo
19 maj 2017 16:00
Arbete med programmering på lågs...
19 maj 2017 15:30
Beställning av appar
Visa alla

Pedagog Lessebo

 • Cecilia Stavert - Samordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 18

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se