God Man, Förvaltare och Förmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Lessebo kommun är från den 1 januari 2019 med i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Alvesta, Tingsryd och Växjö.

Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö

Den gemensamma organisationen ger flera fördelar:

  • Bredare samlad kompetens – möjligheter till spetskompetens
  • Lättare att rekrytera och behålla personal
  • Minskad sårbarhet
  • Effektiv handläggning
  • Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Vad är överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena.

God man
Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man hos tingsrätten. Behovet av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Ett godmanskap innehåller tre delar -
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person

  • Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder dina intressen i olika situationer. Till exempel ansökningar till myndigheter, kommunen eller Försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda dig vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.
  • Förvalta egendom innebär att din ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar så som bankmedel, aktier, fonder, med mera.
  • Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma dina behov och bevaka dina intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan dig och omgivningen och uppmuntra och utveckla dig i dina sociala kontakter, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 25 juli 2022
Publicerad: 12 december 2016 kl. 14.46

Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg - God man, förvaltare och förmyndare
Växjö kommun
Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Telefon: 0470-410 00
E-post: overformyndarnamnden@vaxjo.se