Visselblåsare

Lessebo kommun strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter.

Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. Lessebo kommuns interna rapporteringskanal är ett led i kommunens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden.

Via Lessebo kommuns interna rapporteringskanal kan visselblåsare rapportera om missförhållanden och oegentligheter inom verksamheten, utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Lessebo kommuns visselblåsartjänst administreras av KPMG som är ett stort revisions- och rådgivningsföretag. Det är också de som tar emot ditt meddelande.

Kort om visselblåsare

 • Alla arbetsgivare, både privata och offentliga, med mer än 50 anställda ska inrätta interna system för hantering av visselblåsarlarm samt rutiner för uppföljning.
 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
 • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
 • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.
 • Arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha inrättat ett visselblåsarsystem senast den 1 juli 2022.
 • Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet.

Vilken typ av information kan rapporteras genom visselblåsarsystemet?

Det föreslås en ny lag med huvudsyftet med det nya lagförslaget är att det ska bli enklare, tryggare och säkrare att rapportera om:

 • Korruption - utnyttja offentlig ställning för att uppnå en otillbörlig ställning för sig själv eller andra och tagande och givande av muta.
 • Oegentligheter - penningtvätt, offentlig upphandling, jäv, förtroendeskadlig bisyssla och konsumentskydd.
 • Allvarliga missförhållanden - ekonomisk brottslighet, korrupta gärningar, handlingar som innebär risk för skador på miljön eller risker för människors liv och säkerhet, kränkningar av grundläggande fri­ och rättigheter, underlåtenhet att följa gällande föreskrifter samt brott mot interna regler och oetiska förhållanden.

Vad innebär information om missförhållanden av allmänintresse?

Information om missförhållanden och oegentligheter ska kunna rapporteras utan risk för repressalier om det finns ett så kallat allmänintresse av att de missförhållanden som rapporteras kommer fram. I undantagsfall kan även information om en enskild persons arbets- och anställningsförhållanden rapporteras utan risk för repressalier.

Informationen som rapporteras ska vara av intresse för en bredare krets av människor, inte bara för visselblåsaren och det ska även finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer fram. Allmänheten, i egenskap av skattebetalare eller konsument, har många gånger ett intresse av att få veta om det slösas med skattemedel eller om en produkt på marknaden kan vara farlig att använda. I dessa situationer finns det alltså ett allmänintresse av att uppgifterna kommer fram.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är någon som rapporterar/slår larm om oegentligheter och missförhållanden, ofta på den egna arbetsplatsen. Det kan till exempel vara att mutor tagits emot i samband med en offentlig upphandling eller att skattepengar använts för dyra nöjesresor.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för information om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Genom systemet ska information om missförhållanden eller oegentligheter kunna rapporteras. Den som rapporterar ska inte riskera att drabbas av repressalier (negativa konsekvenser). Lagförslaget ställer inte några krav på något tekniskt system för rapportering. Däremot ska arbetsplatsen ha tydliga interna rutiner för hur rapportering om missförhållanden ska tas emot, följas upp och återkopplas. Det ska även finnas särskilt utsedda personer eller enheter som hanterar informationen som rapporteras. Dessa personer eller enheter ska vara oberoende och självständiga. Det ska gå att rapportera både skriftligt och muntligt. Muntlig rapportering ska kunna ske vid ett fysiskt möte.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 mars 2024
Publicerad: 31 maj 2022 kl. 09.38

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se