Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter med 11 ersättare. Nytt från 2019 är att kultur- och fritidsfrågorna finns under kommunstyrelsen.

Om kommunstyrelsen

För samordning av den kommunala verksamheten och ansvar för ekonomi och strategiska frågor finns kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett personalutskott, och också ett ansvar som krisledningsnämnd. Kultur- och fritidsfrågor som bibliotek, föreningsstöd och aktiviteter finns i kommunstyrelsen och hanteras av kultur- och fritidsutskottet.

Beslutsärenden

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Exempel på områden som styrelsen beslutar om är:

 • Utvecklingen av den kommunala demokratin
 • Personalpolitiken
 • Den översiktliga planeringen
 • Mark- och bostadspolitiken
 • Energiplanering, energihushållning och energirådgivning
 • Trafikpolitik/trafikförsörjning
 • Kommunikation och marknadsföring

Kommunstyrelsen ska följa verksamheten inom andra nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har också en styrfunktion som bland annat innebär att man ansvarar för utformningen av övergripande mål och riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsens ansvarsområde regleras i ett reglemente som är antaget av kommunfullmäktige.

Sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång i månaden. Normalt sammanträder kommunstyrelsen på tisdagseftermiddagar. Ärenden till kommunstyrelsen bereds av ett arbetsutskott respektive ett kultur- och fritidsutskott.

Protokoll

Protokollen justeras som regel två dagar efter sammanträdet (det vill säga torsdagen efter sammanträdet). Efter det att protokollet justerats är det offentligt och anslås. Därefter expedieras besluten till berörda förvaltningar/organ för verkställighet. Sekreterare i kommunstyrelsen är kanslichefen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se