Enskilt dricksvatten

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar själv för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Det innebär att du har ansvar för att kontrollera och sköta om anläggningen samt ta prover på dricksvattnet. Det är också du som bör åtgärda eventuella problem.

Om vattnet används i kommersiell eller offentlig verksamhet

Du behöver följa Livsmedelsverkets regler för dricksvatten och även registrera din brunn hos Myndighetsnämnden om:

 • Brunnen ska användas i kommersiell eller offentlig verksamhet,
 • brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer samt om,
 • fler än 50 personer förses med dricksvatten från brunnen.

Varför ska du kontrollera ditt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att du märker av det.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Analys av dricksvattnet bör ske på ackrediterat laboratorium.

Det finns inga bidrag för att ta vattenprov eller åtgärda eventuella problem med enskilda dricksvattenbrunnar.

Livsmedelsverket har tagit fram råd om enskild dricksvattenförsörjning som används för att bedöma kvalitén på dricksvatten från en enskild brunn.

Hur gör jag för att ta prov på mitt vatten?

Kontakta valfritt vattenlaboratorium och beställ provtagningsflaskor och följesedlar. Du får då även instruktioner för hur du ska ta vattenproverna. Tänk på att flaskorna ska förvaras kylda ända fram till inlämningsstället.

Laboratoriet undersöker om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

Exempel på vattenlaboratorier

Vilka analyser ska man välja?

För de flesta dricksvattenanläggningar passar en så kallad normal analys kemisk och mikrobiologisk. Men olika sorters vattenkällor kan ge olika sorters problem med vattnet. Därför kan du behöva anpassa vad som ska analyseras i just ditt vatten. Kontakta ett laboratorium om du behöver vägledning.

Om du har djupborrad brunn kan du också välja analys av radon och uran, som förekommer naturligt främst i bergsborrade brunnar.

Åtgärder vid dåligt vatten

Om provsvaret visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Det är viktigt att åtgärderna blir fackmannamässigt utförda. Det är relativt vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet.

Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppsanläggningen som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vattnets kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Om du har möjlighet läs på om ditt specifika problem på Livsmedelverkets webbplats innan du kontaktar leverantör.

 

Registrering av brunnar

SGU samlar in information från enskilda brunnar i syfte att öka kunskapen om grundvatten och dricksvattentillgång.

Fördelar med registrering för dig som enskild brunnsägare:

 • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
 • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.

Mer information om brunnar på SGU:s webbplats Länk till annan webbplats..

Anlägga en brunn

Du behöver i de flesta fall inget tillstånd från kommunen för att anlägga en dricksvattenbrunn för husbehov för en- eller tvåfamiljsfastighet. Till husbehov räknas dryck, matlagning, tvätt och hygien.

För att anlägga en enskild brunn inom vattenskyddsområde eller andra former av reservat t.ex. naturreservat kan du behöva dispens.

Om vattnet sinar i brunnen

Om vattnet sinar i brunnen är det upp till dig som fastighetsägare att ordna vatten på annat sätt. Hämtning av dricksvatten kan göras efter överrenskommelse med kommunen. Kontakta avdelningen för vatten och avlopp via kommunens växel, 0478-125 00.

Bra att veta

Att köpa hus med egen brunn

Om du ska köpa hus med egen brunn är det bra om du innan tar reda på lite fakta om brunnen. Hur mycket vatten ger brunnen? räcker vattentillgången till familjen? när togs vattenprov senast?

Radon i vattnet

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radon kan medföra vissa hälsorisker och det finns fastställda gränsvärden för hur mycket radon som får finnas i inomhusluft och i dricksvatten. Radonhalten i ditt dricksvatten kan du mäta genom att ta ett vattenprov, se stycket ovan. Om du har förhöjda halter av radon i dricksvattnet kan det vara ett tecken på att radonhalten inomhus även är förhöjd. Gör därför alltid en mätning av radon även i inomhusluften om du har förhöjda radonhalter i vattnet.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 juli 2023
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se