Enskilt avlopp

I Lessebo kommun finns cirka 700 hushåll med eget avlopp.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Som fastighetsägare ska du se till att du kan spola med rent samvete, det vill säga att din avloppsanläggning fungerar som den ska.

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som du ska följa om du har ett avlopp.

Kort om regelverket kring små avlopp

Reglerna innebär att

 • du ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som avloppet kan tänkas orsaka
 • du utför de skyddsanordningar och försiktighetsåtgärder som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön
 • du ska välja den lämpligaste platsen för avloppet.
 • du ska sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp
 • du vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada på miljön. Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Om du behöver åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt ska du söka tillstånd hos myndighetsnämnden som är tillsynsmyndighet. Innan du börjar anlägga avloppet måste du vänta på ett skriftligt tillstånd.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och fiskdöd.

Det betyder att du ska veta hur din anläggning fungerar, vad den klarar av och hur du underhåller den.

Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs, myndighet- och planeringsenheten gör därför en bedömning i varje enskilt fall.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se