Avlopp

Behöver du bygga nytt eller göra en stor förändring i ditt avlopp? Här finns information om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Du kan också hitta information om den inventering av avlopp som sker i kommunen.

Fastighet med enskilt avlopp

Du som har ett enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning har tillstånd och uppfyller lagens krav. Anläggningen ska dessutom skötas och underhållas på ett bra sätt. Avloppsvatten från enskilda hushåll ska renas i en godkänd och fungerande avloppsanläggning. Anläggningen kan vara enskild eller gemensam för två eller flera fastigheter. Alla frågor och ansökningar skickar du till myndighetsnämnden. För att du ska få anlägga ett nytt avlopp eller göra ändringar i ett som redan finns, krävs tillstånd från myndighet- och planeringsenheten. När du har skickat in kompletta ansökningshandlingar tar det ungefär sex veckor innan du får beslut i ärendet.

Anlägga nytt avlopp eller förändra det befintliga

När du ska anlägga nytt avlopp eller förändra din befintliga avloppsanläggning söker du tillstånd eller anmäler förändringen hos myndighetsnämnden. Lättast är att anlita en vatten- och avloppskonsult som är specialiserad på vatten och avloppsfrågor, det är en bra hjälp för att göra en ordentlig utredning. När ansökan har inkommit och är komplett skickar myndighet- och planeringsenheten ut den på grannhörande.

Planera avlopp när du söker bygglov

När du söker bygglov är det viktigt att också tänka på avloppsfrågan. Om det inte är planerat för hur vatten och avlopp kan lösas för en fastighet så kan kommunen inte ge bygglov. Skicka in de uppgifter som behövs vid en ansökan om enskilt avlopp. Har du ett gammalt avlopp kommer någon från myndighet- och planeringsenheten och tittar på avloppet för att avgöra om det behöver åtgärdas eller inte.

Känsliga områden ställer extra höga krav

Känsliga områden är exempelvis avrinningsområden till vissa sjöar, från alla stränder, skyddade naturområden, tätbebyggda områden och skärgårdens öar. På grund av att områdena är extra känsliga för närsalter eller att det finns många vattenbrunnar inom ett litet område finns särskilda krav på processen som renar avloppsvattnet. Om du ska anlägga avlopp och undrar om din fastighet ligger i ett extra känsligt område kan du kontakta myndighet- och planeringsenheten.

Kontroll av gamla och dåliga avlopp

För att komma tillrätta med bristfälliga och uttjänta avlopp arbetar bygg- och miljöenheten med att inventera och kontrollera enskilda avloppsanläggningar. Fastigheter med indraget vatten ska ha en fungerande avloppsanläggning utan anmärkning. Kraven regleras i miljöbalken och är lika för alla oavsett om det gäller permanent boende eller fritidsboende.

Vid tillsynen inspekteras alla avlopp i utvalda områden. De avlopp som inte uppfyller kraven följs upp och får tid på sig att åtgärda sina avlopp.

Avlopp

Vad händer om du spolar ner fel saker?

På vägen till avloppsreningsverket kan föremål fastna och förstöra våra pumpar. På verket kan reningsprocessen störas om du spolar ner fel saker (se nedan). Vattnet kan då inte renas tillfredsställande. Om miljöfarliga ämnen når vattendragen kan djur, växter och natur skadas. Miljöfarliga ämnen kan hamna i slammet och på så sätt spridas vidare i naturen.

Därför får du får bara spola ner avföring och toalettpapper. Allt skräp ska till soppåsen och farligt avfall ska lämnas in på speciella platser.

Du ska INTE slänga fimpar, våtservetter, plåster, tandtråd, hår från hårborstar, tops, bindor, kattsand eller andra föremål i toaletten. Det ska till soppåsen.
Du får INTE heller spola ner lösningsmedel, kemikalier, färger, mediciner med mera i avloppet. Det klassas som farligt avfall och ska lämnas in på närmaste miljöstation/återvinningscentral.

E-tjänster:

Enskilt avlopp

Slam

Kommunalt avlopp

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Publicerad: 20 december 2016 kl. 15.10

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se