Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för Tärnan 9

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Tärnan 9, i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med måndag den 17 oktober 2022 till och med fredag den 4 november 2022 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet omfattar fastigheten Tärnan 9 som ägs av Lessebo kommun och är lokaliserat norr om Sandgärdsgatan och väster om Nygatan, i den sydöstra delen av Hovmantorps tätort. Planområdets areal uppgår till 3200 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads- och vårdändamål (BD) för att möjliggöra en framtida försäljning av fastigheten Tärnan 9 i Hovmantorps samhälle. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintlig skola”, varför planförslaget strider mot gällande översiktsplan. Området är visserligen inte utpekat i gällande översiktsplan men då området redan varit ianspråktaget har det inte varit aktuellt att diskutera som utbyggnadsområde. Avvikelsen bedöms också inte vara av betydande för genomförandet av detaljplanen då området inte är utpekat som intressant ur ett framtida skolutvecklingsperspektiv och planförslaget bedöms kunna genomföras inom ramen för översiktsplanens intentioner.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under tiden 17 oktober - 4 november 2022. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Om samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtandesom ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och den vinner laga kraft tre veckor efter beslutet.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast fredag den 4 november 2022.

Samrådshandlingar

Ändring av detaljplan för Kosta 36:10 samt del av Kosta 36:13 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Kosta 36:10 samt del av Kosta 36:13 m.fl, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med måndag den 17 oktober 2022 till och med fredag den 4 november 2022 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Det aktuella detaljplaneområdet ligger öster om väg 28, i den norra delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av Dåvedshultsvägen och i söder av befintlig bebyggelse vid Kornvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändring är att öka medgiven utnyttjandegraden från maximalt 50% till 75% byggnadsarea och att ändra medgiven nockhöjd från 10 meter till 14 meter inom den del av detaljplanen som är berörd av byggnationen. Denna planändring syftar till att områdets planbestämmelser angående byggrätt och nockhöjd bättre ska stämma överens med dagens planeringsideal och den utveckling som pågående verksamhet står inför. Tillåten markanvändning, besöksanläggning, hotell, handel och verksamheter, förblir detsamma.

Förenlighet med översiktsplanen

I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, föreslås det aktuella planområdet för handelsändamål.

Vad händer?

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23 augusti 2022 – 13 september 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen. Handlingarna ställs ut för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast fredag den 4 november 2022.

Granskningshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 (Linnégatan)

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 7:1 (Linnegatan), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 23 augusti 2022 till och med tisdag den 13 september 2022 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Hovmantorps samhälle och angränsar i öster till Linnégatan och i norr till en befintlig villafastighet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 1080 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra markanvändningen från allmänt ändamål, Park eller Plantering till bostadsändamål inom del av Hovmantorp 7:1 (Linnégatan), Hovmantorp samhälle. Detta för att kunna möjliggöra uppförande av ett enplanshus.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under tiden 23 augusti - 13 september 2022. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Om samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtandesom ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och den vinner laga kraft tre veckor efter beslutet.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast tisdag den 13 september 2022.

Samrådshandlingar

Planprogram för östra Hovmantorp

Den 16 augusti 2022 tog kommunstyrelsen i Lessebo kommun beslut om att skicka ut planprogram för östra Hovmantorp på samråd. Planprogrammet visar hur den östra delen av Hovmantorp som helhet kan utvecklas i framtiden på ett hållbart sätt. Samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av programmet såsom kommunmedborgare, myndigheter, organisationer, föreningar m.fl. 

Samrådstiden är från och med måndag den 22 augusti 2022 till och fredag den 30 september 2022. Välkommen att bidra med dina synpunkter!

Vad är ett planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda principella riktlinjer, förutsättningar och visioner. Planprogrammet ska även visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen.

Detaljplanens läge

Det aktuella programområdet utgör cirka 190 hektar mark och ligger i den östra delen av Hovmantorp. Det tänkta området sträcker sig ungefär från Riksväg 25/Centralgatan och vidare söderut ned till och med Kolarevägen ut mot Ormeshaga.

Planprogrammets syfte

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra Hovmantorps utveckling. Avsikten är att programmet ska förmedla kommunens vision och intentioner för områdets övergripande karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall även redovisa förslag på placering av ny planskildkorsning mellan väg 834 och järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för till exempel befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden.

Hur lämnar jag synpunkter

Eventuella synpunkter på planprogrammet ska lämnas skriftligen till kommunstyrelsen senast fredag den 30 september 2022, antingen via e-post till kommunstyrelsen.lessebo@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun 365 80 Lessebo. 

För frågor och vid önskan om ett eget exemplar av planprogrammet, antingen elektroniskt eller via post är du välkommen att höra av dig till: Sayf Noel, planarkitekt, telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se

Vad händer sedan?

Planprogrammet ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella programförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse. Efter samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör en eller flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling som kan överklagas. 

Samrådshandlingar

Antagna detaljplaner

Nedan finns de planer som har blivit antagna.

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 11 oktober 2022, § 202 och är anslaget på kommunens digital anslagstavla 2022-10-11.  Detaljplanen hålls nu tillgänglig för möjlighet till överklagan. Tid för överklagan om planförslaget pågår mellan 12 oktober 2022 till och med 2 november 2022.

Antagandehandlingar

Planer som vunnit laga kraft

Nedan finns de planer som nyligen vunnit laga kraft.

Detaljplan för Kosta Lodge

Detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 och 1:2 antogs i Kommunstyrelsen den 30 november 2021. Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2022-06-07.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels väg)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels väg). Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 10 maj 2022. Justering av protokoller med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 16 maj 2022. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 juni 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. (södra Hovmantorp)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 m.fl., (Södra Hovmantorp). Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 april 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 26 april 2022. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3)

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3) antogs i Kommunstyrelsen den 9:e november 2021. Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2022-05-16.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Granvägen), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 8 februari 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 11 februari 2022.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 11 maj 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 12 maj 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Överklagande

Nedan finns de planer som har blivit överklagade.

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 13:e september 2022 § 187. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 13:e september 2022. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen för hantering/prövning.

Antagandehandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se