• Minimera Visa
  2020-05-29
  Eldningsförbud
  Eldningsförbud råder i Lessebo kommun och hela Kronobergs län från och med 30 maj ... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunfullmäktige innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för del av Kosta 3.28 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 7 april 2020 till och med måndag den 27 april, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av samhället, längs med Stora vägen i Kosta. Planområdet avgränsas i norr av Gamla järnvägsgatan och i väster av Stora vägen. I söder avgränsas området av fastighetsgränser och omfattar fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10. I öster avgränsas området av fastighetsgränser samt grönstråket som omgärdar parkeringen. Planområdet omfattar ca 1 hektar.

Detaljplanens syfte och bakgrund

Planen syftar till att möjliggöra ett parkeringsdäck för att tillgodose framtida parkeringsmöjligheter. Planen syftar även till att möjliggöra nya verksamheter.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) anges följande: "Ytterliggare områden för detaljhandel och besöksnäringen kan skapas i anslutning till befintligt handelsområde. Att ungefär halva Kosta ligger inom riksintresse för kulturmiljövård är någor som måste bevakas och utvecklas. Denna miljö ska inte ses som något hinder för framtida byggnation även om visst hänsynstagande måste ske. Istället är detta en av grunderna för att Kosta ska vara en attraktiv besöks- och boendeort". Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 7 april - 27 april. Samrådstiden är tre veckor. I samrådsskedet ska berörda sakägare ges möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för granskning.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast måndag den 27 april 2020.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (förskola)

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (förskola), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 5 maj 2020 till och med måndag den 25 maj, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar cirka 0,6 hektar (cirka 6 000 m2). Området avgränsas i söder av Kullagatan och i övriga väderstreck är det skogsområdet som planområdesgränsen ligger i.

Detaljplanens syfte och bakgrund

Lessebo kommun har satt ett mål att öka befolkningsmängden till cirka 10 000 invånare fram till 2025 (enligt utvecklingsstrategi för Lessebo kommun, antagen 2018). För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen är kommunen i behov av fler förskoleplatser. Det finns idag ett stort behov av en ny förskola på östra delen av Hovmantorp. Därför upprättas en detaljplan som ska pröva möjligheten för byggnation av en förskola i två våningar som ger plats för cirka 100 barn.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) finns det inte någon uttalad riktlinje för det aktuella planområdets utveckling. Planområdet är inte utpekat för något specifikt ändamål. Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 5 maj - 25 maj. Granskningstiden är tre veckor. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter på det aktuella förslaget. Eventuella synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast måndag den 25 maj 2020.

Granskningshandlingar

Detaljplan för Näset 1

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Näset 1, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun.  Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 7 april 2020 till och med måndag den 27 april, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Hovmantorp, Lessebo kommun och är beläget i samhällets sydöstra del. Planområdet utgörs av fastigheten Näset 1 som omfattar drygt 900 kvadratmeter. Näset 1 är privatägd. I norr och väst gränsar planområdet till fastigheten Hovmantorp 5:1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. Markytan som avses utökas och planläggas för bostadsändamål är cirka 900 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte och bakgrund

Ägaren till fastigheten Näset 1 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra sig ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (cirka 900 kvadratmeter). Marken som önskas köpas ligger norr och väster om fastigheten Näset 1 och är idag planlagd som allmän plats för park eller plantering och föreslås därmed ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering.

Ändringen av detaljplanen innebär ingen förändring av byggrätten i relation till gällande plan. De planbestämmelser som anges för bebyggelsen är detsamma som i den gällande planen.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 7 april - 27 april. Granskningstiden är tre veckor. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter på det aktuella förslaget. Eventuella synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast måndag den 27 april 2020.

Granskningshandlingar

Ändring av detaljplan för Kosta 1:13

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Kosta 1:13, Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 7 april 2020 till och med måndag den 27 april, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planändringen omfattar fastigheten Kosta 1:13 beläget i södra delen av Kosta med närhet till både offentlig och kommersiell service och omfattar cirka 1 851 m2, varav allt är kvartersmark.

Detaljplanens syfte och bakgrund

Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för fler lägenheter. Ett blandat utbud av upplåtelseformer är en bra kombination, då både hyreslägenheter och bostadsrätter efterfrågas. Ambitionen har därför varit att utforma en plan som passar bättre utifrån dagens behov och standard.

Syftet med ändringen i detaljplanen är att öka möjligheten att bebygga fastigheten Kosta 1:13 med lägenheter. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser förändras och tas bort. Ändring av detaljplan påverkar inte underliggande och gällande detaljplaners syften eller huvudsakliga användning vilka regleras med B, bostäder.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 7 april - 27 april. Granskningstiden är tre veckor. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter på det aktuella förslaget. Eventuella synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast måndag den 27 april 2020.

Granskningshandlingar

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget)

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I väster gränsar området till Kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i öster till Kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan. Planområdet omfattar en yta av cirka 4200 kvadratmeter och ändring berör cirka 1600 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte och bakgrund

Den nuvarande tomtens storlek i förhållande till den byggbara ytan inom kvartersmarken har visats sig vara för begränsande och motsvarar inte de önskemål som framförts för byggnation på platsen. Avsikten med ändringen av detaljplanen för Strandtorget är att anpassa planen till rådande förhållanden så att tomten blir mer funktionell för byggnation. Ändringen innebär justeringar och borttagande av vissa planbestämmelser som har visat sig försvåra ett genomförande av planen. Ändringarna bedöms följa gällande detaljplans syfte.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 10 mars - 27 mars. Granskningstiden är tre veckor. Eventuella synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast fredag den 27 mars 2020.

Granskningshandlingar

Ändring av detaljplan för del av Lessebo 9:1 (idrottsplatsen)

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för del av Lessebo 9:1 (idrottsplatsen), i Lessebo tätort, Lessebo kommun.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Djurhultsområdet i Lessebo tätort. Området omfattar en yta av cirka 43 000 m2 och ändringen av detaljplanen gäller ett prickmarksområde vars areal uppgår till cirka 3 900 m2.

Detaljplanens syfte och bakgrund

Syftet med planändringen är att möjliggöra för Lessebo Gymnastik- & Idrottsförening att utveckla sin verksamhet på platsen, med bland annat ett nytt omklädningsrum. Planändringens syfte är också att skapa en flexiblare plan som möjliggör ett bättre utnyttjande av befintlig fastighet vad gäller möjlig mark att bebygga. Ändringen görs för att kunna få en mer ändamålsenlig placering av byggnader.

En ändring av detaljplan behöver göras då det enligt gällande detaljplan finns mark som inte får bebyggas (prickmark) inom planområdet där utbyggnaden ska ske, och därför behöver en del av prickmarken tas bort. Ändringen innebär även att bestämmelse om högsta byggnadshöjd föreslås höjas från gällande 4.0 meter till 8.0 meter. Ändringen syftar till att tillåta byggnader med högre byggnadshöjd och möjliggöra för den utveckling som pågående verksamhet står inför.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 10 mars - 27 mars. Granskningstiden är tre veckor. Eventuella synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast fredag den 27 mars 2020.

Granskningshandlingar

Detaljplan Kv Pinocchio 1 och Toker 1

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Pinocchio 1 och Toker 1 som ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av kommunstyrelsen den 10 mars 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 16 mars 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring cirka 7200 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av radhus genom att ta bort begränsningen av en maximal byggnadsarea som indirekt styrt ägandeformen samt avstyckning i mindre fastigheter.

Planändringen bedöms inrymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och kan därför hanteras som en ändring av detaljplan. Planändringen är förenlig med översiktsplanen.

Bakgrund

Fastigheterna kv Pinocchi 1 och Toker 1 ingår i detaljplanen Törnrosa 1 – 4 m fl. Dessa tomter har en byggrätt för bostäder med begränsningen e25, dvs max 25% av fastighetsarean, dock max 275 m2. Detta innebär en begränsning för radhustomterna om de inte styckas upp i delar. Därför föreslås att dock max 275 m2 utgår.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 10 mars 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Ändring för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.-fl, för bostäder

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2 samt Tingeling 1 samt del av Hovmantorp 6:1, som alla ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av kommunstyrelsen den 30 september 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring 4,9 hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra tvåvåningshus inom aktuellt område. Fastigheterna tillåts idag bygga två våningar men genom detaljplanens höjdbegränsning på högst 4,7 meter är det inte möjligt att genomföra. Därför föreslår ändringen av detaljplanen en ökad byggnadshöjd till 6,5 meter. Detta motsvarar omkringliggande fastigheters maximala byggnadshöjd.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Del av fastigheterna Vega och Tor m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Vega och Tor m.fl. i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 25 november 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Hovmantorp.

Detaljplanens syfte

Syftet med den aktuella planen är att området ska kunna utvecklas för bostadsbebyggelse i något högre höjd än tidigare. Tidigare har det som högst varit möjligt med bostäder i upp till tre våningar, men detta ändras nu till som högst fyra våningar. Planen innebär också att tre bostadsfastigheter tillkommer på mark som idag är naturmark/park och parkering.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 25 novmeber 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Ändring för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.-fl, för bostäder

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2 samt Tingeling 1 samt del av Hovmantorp 6:1, som alla ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 30 september 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring 4,9 hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra tvåvåningshus inom aktuellt område. Fastigheterna tillåts idag bygga två våningar men genom detaljplanens höjdbegränsning på högst 4,7 meter är det inte möjligt att genomföra. Därför föreslår ändringen av detaljplanen en ökad byggnadshöjd till 6,5 meter. Detta motsvarar omkringliggande fastigheters maximala byggnadshöjd.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Tor 12

Upphävandet av tomtindelningsplan för fastigheten Tor 12 syftar till att möjliggöra en framtida avstyckning i enlighet med pågående detaljplanearbete.

Vad händer?

Upphävandet av tomtindelningsplan för fastigheten Tor 12 antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 25 november 2019.

Upphävande av tomtindelningsplan vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Bergsrådet 13 m.fl

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad och skola. Syftet med planändringen är att möjliggöra för torgverksamhet och mer bostadsbebyggelse samt att en allmän parkering kan bildas. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket medför att stor hänsyn måste tas vid exploatering.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 28 april 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34, Kosta, Lessebo kommun, vilket är utsänt för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för Industirändamål. Syftet med planändringen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att detaljplanen behöver ändras.

Förändringar i samband med genomförandet av detaljplanen

 • Området möjliggörs för handel.

Granskningstiden är 2019-04-16 – 2019-05-16. Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast den 16 maj 2019.

Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl. Hotell och eventcenter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang samt en expansion av outleten.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 5 mars 2019.

Kosta 13:20 - Stenstugan

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad. Syftet med den aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Planområdet ligger i ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård vilket medför att stor hänsyn måste tas till detta.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 12 mars 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 14 mars 2019.

Planer som inte är utställda

Nedan följer en lista över planer som är under arbete och de som har vunnit laga kraft under 2018 och 2017. För information eller frågor om pågående eller tidigare planer kan kontakt tas med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planer som inte är framme vid utställning

Följande planer är inte utställda men under arbete hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skruv 15:13 m.fl - Skruvs camping

Planen innebär att området planeras för camping samtidigt som andra delar planeras för idrottsändamål. Då större delen av planområdet ligger inom strandskyddat område ställer detta ytterligare krav på reglering.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17.
Planen har inte vunnit laga kraft. Planen är inne för prövning hos Länsstyrelsen.

Del av Lessebo 9:1 - GC-tunnel under riksväg 25

Syftet med detaljplanen är att kunna anordna en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 som ska kopplas på Åkerhultsvägen och Rullstensvägen. I nuläget finns det endast ett fåtal övergångsställen för gående och cyklister i Lessebo samhälle och samtliga är lokaliserade i centrum. Det finns många personer som korsar riksväg 25 på den aktuella platsen då de exempelvis ska till eller från skolan.

Planen har varit ute på samråd den 7 maj till den 3 juni 2018, nästa steg är granskning.

Hulterstad 2:3 - Lågprisvaruhus

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för industri. Syftet med den aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att detaljplanen behöver ändras. Fastigheten är Sea glasbruks gamla industrifastighet.

Detaljplanen har varit ute på samråd 1 februari till den 22 februari 2017, nästa steg är granskning.

Vega 8 m.fl. Hovmantorp

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2018. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut.

Planer som har vunnit laga kraft 2018
Stationsgatan i Lessebo

Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i Lessebo samhälle planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till bostadsbebyggelse och handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde är det reglerat i planen vad som är tillåtet ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-25

Hovmantorp 6:1 - Stängning av Skolgatan mot Rv 25

Syftet med detaljplanen är att kunna stänga utfarten från Skolgatan till riksväg 25. Utfarten är inte trafiksäker och det finns dessutom två andra in- och utfarter till samhället. Planen möjliggör att en yta planeras som grönyta och att en vändzon kan skapas. Grönytan placeras mellan vändzonen och riksväg 25. Det kommer fortsatt vara möjligt för gång- och cykeltrafikanter att nyttja överfarten.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Kv. Sofielund och Nordslund - Lessebo

Detaljplanen pekar ut området för bostäder. Planen innebär att vissa tidigare begränsningar har tagits bort samtidigt som planerade kommunala gator har setts över. Planområdet ligger inom riksintresse för riksväg 25 och tangerar till riksintresse för kulturmiljövård.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Hovmantorp 7:1 - Gökaskratt Camping

Syftet med planen är att campingen ska kunna fortsätta finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i den tidigare detaljplanen har plockas bort där det var möjligt utan risk för att negativt påverka miljön.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-08-17

Planer som har vunnit laga kraft 2018
Stationsgatan i Lessebo

Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i Lessebo samhälle planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till bostadsbebyggelse och handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde är det reglerat i planen vad som är tillåtet ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-25

Hovmantorp 6:1 - Stängning av Skolgatan mot Rv 25

Syftet med detaljplanen är att kunna stänga utfarten från Skolgatan till riksväg 25. Utfarten är inte trafiksäker och det finns dessutom två andra in- och utfarter till samhället. Planen möjliggör att en yta planeras som grönyta och att en vändzon kan skapas. Grönytan placeras mellan vändzonen och riksväg 25. Det kommer fortsatt vara möjligt för gång- och cykeltrafikanter att nyttja överfarten.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Kv. Sofielund och Nordslund - Lessebo

Detaljplanen pekar ut området för bostäder. Planen innebär att vissa tidigare begränsningar har tagits bort samtidigt som planerade kommunala gator har setts över. Planområdet ligger inom riksintresse för riksväg 25 och tangerar till riksintresse för kulturmiljövård.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Hovmantorp 7:1 - Gökaskratt Camping

Syftet med planen är att campingen ska kunna fortsätta finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i den tidigare detaljplanen har plockas bort där det var möjligt utan risk för att negativt påverka miljön.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-08-17

Planer som har vunnit laga kraft 2018
Stationsgatan i Lessebo

Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i Lessebo samhälle planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till bostadsbebyggelse och handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde är det reglerat i planen vad som är tillåtet ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-25

Hovmantorp 6:1 - Stängning av Skolgatan mot Rv 25

Syftet med detaljplanen är att kunna stänga utfarten från Skolgatan till riksväg 25. Utfarten är inte trafiksäker och det finns dessutom två andra in- och utfarter till samhället. Planen möjliggör att en yta planeras som grönyta och att en vändzon kan skapas. Grönytan placeras mellan vändzonen och riksväg 25. Det kommer fortsatt vara möjligt för gång- och cykeltrafikanter att nyttja överfarten.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Kv. Sofielund och Nordslund - Lessebo

Detaljplanen pekar ut området för bostäder. Planen innebär att vissa tidigare begränsningar har tagits bort samtidigt som planerade kommunala gator har setts över. Planområdet ligger inom riksintresse för riksväg 25 och tangerar till riksintresse för kulturmiljövård.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Hovmantorp 7:1 - Gökaskratt Camping

Syftet med planen är att campingen ska kunna fortsätta finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i den tidigare detaljplanen har plockas bort där det var möjligt utan risk för att negativt påverka miljön.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-08-17

Planer som har vunnit laga kraft 2018
Stationsgatan i Lessebo

Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i Lessebo samhälle planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till bostadsbebyggelse och handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde är det reglerat i planen vad som är tillåtet ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-25

Hovmantorp 6:1 - Stängning av Skolgatan mot Rv 25

Syftet med detaljplanen är att kunna stänga utfarten från Skolgatan till riksväg 25. Utfarten är inte trafiksäker och det finns dessutom två andra in- och utfarter till samhället. Planen möjliggör att en yta planeras som grönyta och att en vändzon kan skapas. Grönytan placeras mellan vändzonen och riksväg 25. Det kommer fortsatt vara möjligt för gång- och cykeltrafikanter att nyttja överfarten.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Kv. Sofielund och Nordslund - Lessebo

Detaljplanen pekar ut området för bostäder. Planen innebär att vissa tidigare begränsningar har tagits bort samtidigt som planerade kommunala gator har setts över. Planområdet ligger inom riksintresse för riksväg 25 och tangerar till riksintresse för kulturmiljövård.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Hovmantorp 7:1 - Gökaskratt Camping

Syftet med planen är att campingen ska kunna fortsätta finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i den tidigare detaljplanen har plockas bort där det var möjligt utan risk för att negativt påverka miljön.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-08-17

Planer som har vunnit laga kraft 2017
Lessebo 9:1 - Vintervägen

Planen innebär att Vintervägen sträckning fastställs i en detaljplan. Vägen har tidigare varit planlagd men den detaljplanen har upphävts i samband med att bostadsområde väster om vägen upphävdes. Detaljplanen gör ingen förändring till den nuvarande situationen utan säkerställer endast att det juridiska ansvaret fortsätter vara kommunalt.

Planen vann laga kraft 2017-12-15.

Skruv 15:13 - Gåsamålavägen

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för gata, bostad och grönområde. Syftet med planen är att verkligheten och detaljplanerna ska stämma överens med varandra för att säkerställa att vägen är rätt dragen sett ur ett juridiskt perspektiv.

Planen vann laga kraft 2017-12-15.

Avstyckningsplan i Ljuder

Den tidigare avstyckningsplanen pekade ut ett område runt Ljuders skola som kvartersmark, gator och parkmark. Tidigare plan fastställdes 1943. Eftersom planen var på landsbygden var det bättre att upphäva planen. På detta sätt kommer hela närområdet att vara landsbygd.

Planen vann laga kraft 2017-11-02

Kosta 36:13 - Parkering

Detaljplanens syfte utgörs av att legalisera befintlig markanvändning i form av parkeringsändamål, övriga körytor samt toaletter samt möjliggöra för uppförandet av en bensinstation med tvätthall.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-10-20

Huvudmannaskap i byggnadsplaner för Kosta

Syftet med ändringen var att lösa problem som har uppstått med huvudmannaskap för de allmänna ytor som är reglerade i äldre byggnadsplaner innan 1987-12-31. Tidigare var det en vägförening som var juridiskt ansvarig för de allmänna platserna inom byggnadsplanerna, men det var kommunen som underhöll ytorna.

2008 skrevs det ett avtal att kommunen skulle överta både praktiskt och juridiskt ansvar för allmänna platser i hela Kosta. För att kommunen skulle kunna överta det juridiska ansvaret behövde en planändring genomföras.

Planändringen vann laga kraft 2017-10-20

Dåvedshult 11:9 mfl 1987-12-11
Egna hem 1962-03-21
Ekeberga 1:1 m.fl 1985-01-14
Folkets hus 1971-08-16
Hulterstads by 1951-04-09
Idrottsplatsen 1965-05-26
Järnvägsområdet 1973-06-15
Kosta 3:26 m.fl 1978-03-21
Kosta Brukssamhälle 1950-12-22
Norr om glasbruket 1973-01-22
Norr om idrottsplats 1964-01-24
Norra Kvarnbacken 1973-04-09
Söder om folkparken 1959-11-26
Södra idrottsplatsen 1954-12-23
Vid glasbruket 1962-02-16
Västra delen 1968-03-29
Öster om glasbruk 1973-05-29
Stora vägen i Kosta

Syftet med detaljplanen var att överföra huvudmannaskap från vägsamfällighet till kommunalt för Stora vägen i Kosta. Detta gjordes genom att hela vägen i sin nuvarande utformning detaljplanelas som Gata med kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-07-07

Djurhult 1:31 - Camping

Den tidigare detaljplanen pekade ut planområdet för camping utan någon möjlighet till byggnationer. Syftet med den aktuella planen var att det fortsatt ska vara camping, men det ska vara möjligt att längst från sjön bygga servicebyggnader som exempelvis toaletter och kiosk.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-05-20

Målaren 2 och Snickaren 7

Ägaren till fastigheterna Målaren 2 och Snickaren 7 ville omvandla bilhandeln till bostäder och att det skulle vara möjligt att ha både bostäder och handel på den andra fastigheten. Det fanns redan bostäder på de två fastigheterna trots att det stred mot plan och därför ändrades detaljplanen för att dessa bostäder ska kunna fortsätta existera.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-04-19

Kv. Vega

Syftet med planen var att ge möjlighet till en högre bebyggelse av flerbostadshuskaraktär då planområdet är centralt lokaliserat i Hovmantorp.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-21

Oxnabben 6

Syftet med planen var att ändra markanvändningen från NATUR till Bostäder. Ägaren till fastigheten Oxnabben 6 ville köpa den utpekade ytan vilket krävde en planändring då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-01

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Sayf Noel - Planarkitekt
  Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan
  Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se