Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planuppdrag

Detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Detaljplan för del av Rislycke 1:18

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2023 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för del av fastighet Rislycke 1:18, i Kosta.

Detaljplanens läge

Det aktuella detaljplaneområdet ligger väster om väg 28, i den norra delen av Kosta. Området avgränsas vidare i norr av Skogsmark, i söder av Rydvägen, skogsmark, öppen mark och två befintliga småhusbyggnader och i väst av jordbruksmark. Planområdets areal uppgår till omkring cirka 120 000 kvm.

Detaljplanens syfte

Syftet med framtagandet av en ny detaljplan är att planlägga marken för att möjliggöra utveckling av idrottsverksamhet. Utvecklingen är tänkt att ske i form av en ny friidrottutomhusarena och fotbollsplaner med tillhörande komplement, såsom sporthotell, komplementbyggnader och läktare. Även infrastrukturen behöver utvecklas och samordnas, med en förstärkt infart till området, nya parkeringsplatser samt en gångbro för gång- och cykeltrafikanter över riksväg 28.

Förenlighet med översiktsplanen

Planområdet är inte utpekat eller reglerat i översiktsplanen (ÖP 2018).

Handlingar

Planer som är utställda för remiss

Planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för Violen 5, Violen 20 och del av Lessebo 9:1

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2023 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för Violen 5, Violen 20 samt del av Lessebo 9:1. Förslaget är utställt för samråd och samrådstiden är från och med 18 oktober 2023 till och med den 8 november 2023 (3 veckor).

Tillgängligt material

Samrådsförslaget finns under samrådstiden tillgängligt digitalt
på Lessebo kommuns hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner (se nedan bifogade filer). Vid behov av fysiskt material, skicka ett mail med din adress
samt vilken plan som önskas till; samhallsbyggnad@lessebo.se

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni förmedla denna information.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.

Hur lämnar jag synpunkter?

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 8 november 2023, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplanens läge

Planområdet är totalt cirka 8500 kvm stort och är beläget i de centrala delarna av Lessebo tätort. Planområdet ligger i närheten till Bikupans högstadieskola, och avgränsas av Kostavägen som ägs av Trafikverket, samt Skolgatan och Ågatan som ägs av Lessebo kommun.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplaneändringar, möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, samt skol- och centrumverksamhet på fastigheten Violen 5 och Violen 20, samt uppdatera trafikkorsningen på Lessebo 9:1 utifrån dagens situation.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget överensstämmer delvis med gällande översiktsplan för Lessebo
kommun (2018) där det aktuella planområdet dels pekas ut som ”befintliga
bostäder”, dels som ”befintliga skola”.

Handlingar

Detaljplan för Kosta 1:16 och 13:6 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2023 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för fastigheterna Kosta 1:16 & Kosta 13:6 m.fl, i Kosta. Förslaget är utställt för granskning och granskningstiden är från och med den 14 nov 2023 till och med den 5 dec 2023 (3 veckor).

Tillgängligt material

Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt digitalt
på Lessebo kommuns hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner (se nedan bifogade filer). Vid behov av fysiskt material, skicka ett mail med din adress
samt vilken plan som önskas till; samhallsbyggnad@lessebo.se

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni förmedla denna information.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.

Hur lämnar jag synpunkter?

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 5 dec 2023, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala delarna av Kosta tätort, i anslutning till Stora vägen som är en genomfartsgata i samhället. Frommens väg, Rydvägen, Åkervägen samt Björkvägen är övriga avgränsande gator till planområdet. Planområdets areal uppgår till cirka 29 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplaneändringar, möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus på fastigheterna Kosta 1:16 och Kosta 13:6. Detta ska göras på ett sätt som tar hänsyn till den befintliga kulturmiljön som planen berörs av. Genom planändringen kommer de idag ej bebyggda fastigheter bättre integreras med intilliggande bebyggelse.

Syftet med detaljplanen är också att uppdatera gällande detaljplaner till nuvarande användningar, för att de ska stämma överens med dagens verkliga situation.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget är förenlig med översiktsplanen (ÖP 2018) som anger befintliga bostäder för området. Planförslaget anses följa översiktsplanens intentioner och motiverar därmed exploatering i området.

Handlingar

Detaljplan för Däcket 2 och del av Hovmantorp 7:1

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti 2023 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en ny detaljplan för fastigheterna Däcket 2 och del av Hovmantorp 7:1, i Hovmantorp. Förslaget är utställt för granskning och granskningstiden är från och med den 14 nov 2023 till och med den 5 dec 2023 (3 veckor).

Tillgängligt material

Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt digitalt
på Lessebo kommuns hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner (se nedan bifogade filer). Vid behov av fysiskt material, skicka ett mail med din adress
samt vilken plan som önskas till; samhallsbyggnad@lessebo.se

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, arrendatorer och andra inneboende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd. Om er fastighet överlåtits till en ny ägare ombeds ni förmedla denna information.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.

Hur lämnar jag synpunkter?

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 5 dec 2023, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Hovmantorps västra del och gränsar till vägarna Stamvägen och Rotvägen. Planområdet omfattar delar av fastigheten Hovmantorp 7:1 som ägs av Lessebo kommun.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Däcket 2 med totalt cirka 540 kvm i nordlig och östlig riktning. Förändringen innebär att del av fastigheten Hovmantorp 7:1 som idag ägs av Lessebo kommun, säljs till sökande.

Förenlighet med översiktsplanen

Planförslaget är förenlig med översiktsplanen (ÖP 2018) som anger befintliga bostäder för området. Planförslaget anses följa översiktsplanens intentioner och motiverar därmed exploatering i området.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Handlingar

Planer som vunnit laga kraft

Planer som nyligen vunnit laga kraft.

Detaljplan för Kosta 3:30 (Bruno Mathssons glashus)

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun har den 12 september 2023, antagit förslag till ny detaljplan för fastigheten Kosta 3:30. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 13 september 2023. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2023. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av Kosta tätort, strax sydost om Kosta glasbruk. Planområdet avgränsas i norr av Slipare vägen, i väster av Holsteins väg och i söder av Snobackavägen. I öster avgränsas området av fastighetsgränser och omfattar Kosta 3:48 och Kosta 3:68. Planområdets areal uppgår till cirka 9334
kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla och bevara Bruno Mathssons glashus. Inom planområdet finns idag en radhuslänga som innehåller 5 stycken lägenheter, innehållande 1 visningslägenhet, 3 lägenheter och 1 konferenslägenhet. Detaljplanen öppnar upp för möjligheten att bedriva tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler på alla 5 befintliga lägenheterna i huset. Planförslaget gör det också möjligt att använda de 5 befintliga lägenheterna för permanent bruk. Byggnaderna kommer att förses med rivningsförbud och
skyddsbestämmelser för exteriören och interiören, vilket innebär att husen inte får rivas och inte får förvanskas.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga bostäder”. Planförslaget följer därmed översiktsplanens intentioner.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Härden 9 m.fl.

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun har den 15 augusti 2023 antagit förslag till ny detaljplan för fastigheten Härden 9 m.fl. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 21 augusti 2023. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 12 september 2023. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till Storgatan (Riksväg 25) som är en huvudgata i samhället. Bruksgatan och Bergsrådsgatan är övriga avgränsande gator. Planområdets areal uppgår till 14 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till nuvarande användningar så att de stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter överlång tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga centrumverksamheter och befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Hackan 2 m.fl.

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun har den 15 augusti 2023 antagit förslag till ny detaljplan för fastigheten Hackan 2 m.fl. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 21 augusti 2023. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 12 september 2023. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, Lessebo tätort, nordöst om grundskolan Bikupan. I norr/nordväst och nordöst angränsar området till Odengatan. I väster till Vikingagatan, i öster till Åkerhultsvägen och i söder till Rasthagsvägen. Planområdets areal uppgår till cirka 5,6 hektar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att uppdatera områdets markanvändning så att den stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med bostäder och vård för del av fastigheten Lessebo 9:1. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över lång tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga bostäder och befintlig skola”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Antagandehandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)

Detaljplanen för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun, beslutades att antas av kommunstyrelsen den 11:e oktober 2022, § 202. Efter överklagan, har detaljplanen den 16 maj 2023 bedömts till att laga kraft av Mark- och miljödomstolens dom i mål nr. P 5647-22.

Antagandehandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se