Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Nya tomter i Östra Hovmantorp

Kommunstyrelsen har beslutat om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som möjliggör för cirka 14 nya tomter i den östra delen av Hovmantorp, öster om Morkullevägen.

Planprocessen beräknas ta ungefär 6 månader och en eventuell försäljning utav tomterna sker tidigast våren 2022 och kommer att förmedlas via den kommunala totmkön. Anmälan om tomtkän kommer att lanseras 1 september som en av de första e-tjänsterna för Lessebo kommun.

Du som berörs av ett ärende kommer att få informationen från samhällsbyggnadsförvaltningen när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Läs mer om arbetet med detaljplanen, reglerna för den kommunala tomtkön samt Lessebo kommuns nya tomtpriser på: Bygga, bo och miljö - Lessebo

Vid frågor kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@lessebo.se eller via växeln 0478- 125 00.  

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3), Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till Kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan. Ändring av detaljplan sker inom fastigheten Linnebäck 3 som omfattar 1 693 kvadratmeter och planändringen omfattar cirka 152 m2 av fastigheten Linnebäck 3. Fastigheten Linnebäck 3 har tidigare ägts av kommunen men har nu sålts och är i privat ägo.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område – avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat område på gällande detaljplan och fastigheten Linnebäck 3. Ldningsomläggning har gjorts på fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort. Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte. 

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 9:e november 2021. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9:e november 2021.

Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast den 3 december 2021. Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Oxnabben 14

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Oxnabben 14, i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till Kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo kommun. Planområdet utgörs av fastigheten Oxnabben 14 som omfattar 986 kvadratmeter. I nordväst och sydöst gränsar planområdet till fastigheten Hovmantorp 5:1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av lokalgata/Jordtungavägen och i nordöst av en gång- och cykelväg.

Detaljplanens syfte

Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill pröva möjligheten att ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. Syftet är att uppföra en garagebyggnad på fastigheten. De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 9:e november 2021. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9:e november 2021.

Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast den 3 december 2021. Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Skytte 1 och 6

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6 i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till Kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i väster och norr till privatägda bostadsfastigheter. Fastigheterna som berörs av planförslaget är Skytte 1 (cirka 2 133 kvadratmeter) och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en privat fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma. 

För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden från 4,0 meter till 4,8 meter, vilket motsvarar 1,5 våningar samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till högst 40 procent av fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål. Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 9:e november 2021. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9:e november 2021.

Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast den 3 december 2021. Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Sågverket 5 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Sågverket 5 m.fl, i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med måndag den 11 oktober 2021 till och med fredag den 29 oktober, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdets areal är 4,8 hektar.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras.

Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för att säkerställa allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande markförhållanden.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 18: maj - 8:e juni 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen.

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 11 oktober - 29 oktober. Granskningstiden är tre veckor. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsredogörelse som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast fredag den 29 oktober 2021.

Granskningshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1, i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 14:e september 2021 till och med tisdag den 5:e oktober, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hovmantorp och begränsas i öster av Storgatan (väg 847), i väster av ett villaområde, i söder av Granvägen samt ett skogsområde i norr. Planområdets areal är 6 700 kvadratmeter. 

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa ny bostadstomt genom förtätning i form av rad-, par- eller kedjehus i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område. Utfromningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av villabebyggelse i en våning med inredda vindar. Genom förtätningen kan så kallade lucktomter mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som "Befintliga bostäder". Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 14:e september - 5:e oktober. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 5:e oktober 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Kosta Lodge

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 och 1:2, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 14:e september 2021 till och med tisdag den 5:e oktober, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom planområdets södra del.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande: Framtida bostäder med komplement för den norra delen av planområdet och befintlig detaljhandel för den södra delen, där Kosta Lodge har sin verksamhet. Planförslaget motsvarar inte ordagrant översiktsplanens utpekanden, men bedöms ändå vara väl förenligt med densamma.

Vad händer?

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 20:e april - 11:e maj 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen.

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 14 september - 5 oktober. Granskningstiden är tre veckor. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsredogörelse som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 5:e oktober 2021.

Granskningshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 24:e augusti 2021 till och med tisdag den 14:e september, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 ha.

Detaljplanens syfte

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. I södra delen av Hovmantorp finns det kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga som idag är obebyggd, vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. Det har länge funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i just detta område och det är något som kommunen nu planerar för. Föreslaget planområdet utgör en första etapp av ett större utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för bostadsbebyggelse de kommande åren.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) har en stor del av planområdet i dess södra del utpekats som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och permanentbostäder. Den östra delen av planområdet, längs väg 834 är också utpekat i kommnens översiktsplan som "Framtida bostäder med komplement". Den nordvästra delen av planområdet är inte utpekat som mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen. Kommunen bedömer att den aktuella delen har ett attraktivt läge för boende och kan således bidra till en positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och uppfyller på det viset kommunens utvecklingsstrategi att öka antalet invånare till 10 000 invånare år 2025 och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23: februari - 16:e mars 2021. Planförslaget har så långt som möjligt tagit hänsyn till inkomna synpunkter och förbättrats utan att förändra själva urspungstanken med förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen.

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 24 augusti - 14 september. Granskningstiden är tre veckor. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsredogörelse som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 14:e september 2021.

Granskningshandlingar

Planer som vunnit laga kraft

Nedan finns de planer som nyligen vunnit laga kraft.

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Grycksbo 1 och 2 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 7 september 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 september 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Lessebo 9:1

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lessebo 9:1 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 8 juni 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9 juni 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 11 maj 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 12 maj 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Kosta 3.28 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 22 december 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 22 december 2020.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Kyrkan 3 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkan 3 m.fl i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se