Invasiva arter

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter kan orsaka skada i sin nya miljö. De kan till exempel öka kraftigt i antal och tränga ut andra arter eller sprida smitta. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. Invasiva arters negativa effekter på ekosystem, jord- och skogsbruk, infrastruktur samt människors och djurs hälsa, kan medföra stora ekonomiska kostnader.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva arter och reglerna kring dem

Invasiva främmande arter i Sverige

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor och att vi reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel jätteloka, jättebalsamin, parkslide, vresros, sjögull, vattenpest och mördarsnigel, orsakar redan nu stora kostnader i form av skador och årlig bekämpning.

Om du ser en invasiv främmande art, kan du rapportera in det via länken nedan så hjälper du till i arbetet med att stoppa spridningen av dessa.

 

På Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa om vilka invasiva arter som är av särskild betydelse i Sverige


Förbjuden hantering med invasiva främmande arter

EU-förordning nummer 1143/2014 listar de invasiva främmande arter som är upptagna i Europeiska Unionen, förteckningen uppdaterades senast 2 augusti 2022. Information om nya uppdateringar finns på Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser. De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte: Importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut eller hållas levande.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna, Jägarförbundet ansvarar för dessa arter på uppdrag av Naturvårdsverket se kontakt nedan. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

 • Privatpersoner,
 • kommunala och statliga fastighetsägare,
 • bolag som äger fastigheter.

Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på Europeiska unionens förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. Men också parkslide och kanadensisk gullris ger problem i vår kommun.

Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva främmande arter. Så här kan du göra för att minska spridningen:

 • Släng inte växtavfall i naturen
 • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort
 • Ta inte med dig växter och frön hem från en utlandsresa
 • Släng inte invasiva växter i komposten
 • Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Rapportera in om du ser invasiva arter på Lessebo kommuns mark genom att fylla i vår e-tjänst eller mejla samhallsbyggnad@lessebo.se.

Ejänst


Kontakt till Jägareförbundet gällande landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor

 • Telefon: 070–339 93 26


Om du arbetar med att bekämpa invasiva arter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets webbsida


Trädgårdar och trädgårdsdammar

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Importerade, exotiska och spännande växter har lockat trädgårdsentusiaster i alla tider. Bland dem finns tyvärr en del arter som i sin nya miljö sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen och orsakar kostbara skador bland annat på biologisk mångfald.

Trädgårdsdammen kan vara ett fantastiskt fint inslag i en trädgård, men den kan också vara inkörsporten för invasiva främmande växter som inte växer som vi tänkt oss utan i stället sprider sig och skapar problem.

På Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa mer råd om hur du hindrar spridning av invasiva arter från din trädgård och trädgårdsdamm


Vad gör jag med avfallet?

Det är viktigt att hantera avfallet från invasiva främmande arter på ett säkert sätt för att förhindra ytterligare spridning. Dessa arter är effektiva kolonisatörer och etablerar sig lätt på nya platser om de flyttas och hanteras fel.

Avfallet får inte läggas på öppen kompost utan ska brännas, lokalt eller skickas till förbränning. Det kan läggas väl förslutet i hushållssoporna/brännbart. Vid transport är det viktigt att avfallet transporteras väl förslutet för att förhindra spridning. Om det körs till återvinningscentral ska man försäkra sig om att avfallet tas om hand på rätt sätt, det vill säga, blir bränt och inte komposterat.

På Naturvårdsverkets webbsida kan du läsa mer om hur du ska ta hand om avfall från invasiva arter

En film om hur man tar hand om invasiva arter som avfall:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 16 november 2020 kl. 14.08

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se