Naturvård

Naturvården har som mål att bevara landskapets natur- och kulturvärden, både för människan och naturen. För oss som lever nu och för kommande generationer.

Ingrepp i naturmiljö

I Kronobergs län råder ett generellt markavvattningsförbud. Dispens söks hos Länsstyrelsen. Frågor om byggande i vatten eller åtgärd som ändrar vattenståndet i vattenområde (vattenverksamhet) hanteras av Länsstyrelsen.

Ingrepp i följande områden kräver dispens från Länsstyrelsen: Områden med automatiskt biotopskydd som alléer (5 träd planterade i rad) och pilevallar, jordbrukslandskapets källor med omgivande våtmark, småvatten och våtmarker, odlingsrösen och stenmurar.

Samråd med Länsstyrelsen krävs sex veckor före följande åtgärder vidtas:

 • Anläggande av våtmark
 • Schaktningar
 • Större dräneringar
 • Upptagande av nya ledningsgator
 • Anläggande av skogsbilvägar etc (som inte prövats på annat sätt)
 • Förvandling av åker till skogsmark
 • Skydds- och kompensationsdikning
 • Uppförande av radio- och telemaster
 • Organiserat friluftsliv eller andra åtgärder som väsentligt påverkar naturmiljön

När det gäller husbehovstäkter för till exempel grus ska du samråda med myndighet- och planeringsenheten.

Dispens från strandskydd söks hos myndighetsnämnden.

Kalkning

Den sura nederbörden orsakar läckage av näringsämnen från marken och rubbningar i ekosystemen. I en kraftigt försurad sjö har majoriteten av alla växt- och djurarter slagits ut och ersatts av ett fåtal dominerande arter såsom vitmossor, grönalger och några insektsarter. Exempel på känsliga arter som drabbas hårt av försurning är flodkräfta, flodpärlmussla, elritsa, braxen, mört och öring.

En av de övergripande målsättningarna med kalkningsverksamheten i Lessebo kommun är att upprätthålla en god vattenkvalitet i Lyckebyåns och Ronnebyåns vattensystem och motverka återförsurning i tillflöden och sjöar. Lyckebyåns åtgärdsområde omfattar 69 kvadratkilometer och Ronnebyåns 500 kvadratkilometer.

Luftkvalitet

Mätningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.

Resultatet visar att utomhusluften i Lessebo kommun är bra, förutom att halten av små partiklar (PM 10) är något hög. På Kronobergs luftvårdsförbunds webbplats hittar du mer information.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av Europas värdefullaste naturområden. Över hela Sverige finns idag många naturområden som ingår i Natura 2000. Områdena kan vara mycket olika, men gemensamt för dem är att de är ett exklusivt urval av den värdefullaste naturen i Sverige och Europa. I Kronobergs län finns det 133 Natura 2000-områden, varav många av dem är naturreservat. För alla områden finns en bevarandeplan. I Lessebo kommun finns fyra Natura 2000 områden; Stocksmyr, Kulla-Skärgöl, Lövsjö ängar och Tiafly.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 4 december 2016 kl. 13.14

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se