Cisterner

Cisterner används till stor del för förvaring av diesel, eldningsolja, bensin och spillolja. Dessa blir med tiden utsatta för olika angrepp, exempelvis rost. Det kan vara svårt för dig att se i vilket skick en cistern är i, och om den har börjat ta skada. Ett utsläpp från en läckande cistern kan orsaka stor skada på miljön samt vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Det är du som äger en cistern som är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Tillsyn

För att undvika att det uppstår skador på cisterner som kan orsaka skada på miljön finns föreskrifter både från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska följas. Myndighetsnämnden bedriver tillsyn av de cisterner som behandlas i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Detta innebär att myndighetsnämnden har tillsyn över följande cisterner:

 • Cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter i mark för förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja (flampunkt högre än 55 grader celscius ).
 • Cistern som rymmer 1-10 kubikmeter ovan mark för förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Reglerna gäller även för tillhörande rör- och slangledningar. Dessa bestämmelser kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplats. För övriga cisterner som innehåller andra brandfarliga vätskor eller gaser och cisterner som rymmer mer än 10 kubikmeter ovan mark finns bestämmelser i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver även tillsyn över hanteringen enligt dessa föreskrifter, som tidigare Räddningsverket eller Sprängämnesinspektionen gjorde, och prövar frågor om tillstånd för hantering och tillverkning av explosiva vätskor och gaser. Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats för att läsa mer om deras tillsynsarbete och föreskrifter.

E-tjänst

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se