Solenergi

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solenergi

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90 grader skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15 grader upp till 60 grader från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Längst ner på sidan hittar du lästips.

  • Solklart solvärme, en broschyr från Energimyndigheten
  • Solenergi - en integrerad del i byggsektorn, en broschyr från Energikontoret Skåne
Solceller

Solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk ström. Att producera sin egen el är både miljösmart, enkelt och på sikt lönsamt.

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. Solcellerna producerar mest el under dagtid och på sommaren och utgör därför endast ett komplement till övrig köpt el. Om man ansluter sin anläggning till elnätet kan man mata ut och sälja sin överskottsel. Är man inte nätansluten går det att lagra sin producerade el med hjälp av batterier.

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcells­moduler, kablage och växelriktare. I ett fristående system som inte är anslutet till elnätet har man också batteri med laddningsregulator. All installation bör göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kilowatt (kW) motsvarar oftast 4 moduler som tar upp ca 7-8 kvadratmeter på taket och producerar cirka 1 000 kilowattimmar (kWh) per år. Man kan räkna med att priset ligger på cirka 15 000-20 000 kronor per installerad kilowatt.

Investeringsstöd eller ROT-avdrag

Idag kan investeringsstöd för solceller sökas eller så kan ROT-avdraget nyttjas för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Skattereduktion

Som privatperson behöver du inte betala energiskatt för din solel (om du inte säljer el för mer än 30 000 kr per år). Som mest kan du få 60 öre per kilowattimme för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer på Skatteverkets webbsida:

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras webbsida finns tillverkande och säljande företag av solcellssystem.

Solfångare

Solfångare

Solfångare använder solens energi för att värma vatten. Solfångaren kan både anslutas till husets värmesystem och användas till tappvarmvatten.

En solfångare producerar varmt vatten och består i regel av en plan låda med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. På senare år har intresset ökat för vakuum­rörsolfångare som består av glasrör där luften har evakuerats. Alla byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren är utmärkta tillämpningsområden.

Värme och varmvatten

Solfångare kan användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem och fungerar utmärkt i kombination med en ved- eller pelletspanna. Då erhålls nära 100 procent förnybar värmeförsörjning och solvärmen kan stå för värme­försörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad. Med kombinationen värme och varmvatten kallar man solvärme­systemet för ett kombisystem. Solfångaren kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. Ackumulatortanken kan också utnyttjas av en ved- eller pelletspanna. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. Kostnaden för ett färdigt kombisystem till en villa är 4 000 - 6 000 kronor per kvadratmeter solfångare. För en villa är 10-15 kvadratmeter solfångare och en ackumulatortank på cirka 750 liter vanligt.

Varmvatten

Om man har direktverkande elvärme som uppvärmning finns det numera standardiserade varmvatten­system där den gamla elvarmvattenberedaren kan bytas mot en ny med solvärmeslinga, solfångare och drivpaket. I ett varmvattensystem kan cirka 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och varmvattenberedare för en villa ligger normalt mellan 25 000-40 000 kronor.

I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300-500 liter med inbyggd solslinga och 5-8 kvadratmeter sol­fångare att rekommendera.

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida finns tillverkande och säljande företag av solvärmesystem.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Energi- och klimatrådgivning

  • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

    Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
    Telefon: 0478-126 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se