Elnät och elhandel

Ett väl fungerande elektriskt energisystem för överföring och distribution av el i samverkan med en väl fungerande elmarknad är en förutsättning för en trygg elförsörjning 

Elområden

Sverige är indelat i fyra olika elområden. Lessebo kommun tillhör elområde 4 och nätägare är E.ON.

Liksom med järnvägar eller motorvägar uppstår ibland trängsel även på elnäten, vanligtvis sker detta under perioder med stor efterfrågan på el eller i tider med stora tillrinningar. Historiskt har detta hanterats genom begränsningar av elexporten. Den 14 april 2010 fattade dock EU-kommissionen beslut om att Svenska kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Som en följd av det delade Svenska kraftnät in Sverige i fyra elområden med verkan från och med den 1 november 2011.

Konkurrens på el men monopol på nät

Den 1 januari 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och nya regler infördes. Dessa innebar att konkurrens infördes för handel och produktion av el. Regleringar som hindrade handel med el avskaffades, medan elnätsverksamhet förblev ett reglerat monopol. Genom en öppen och ökad handel med el skapas också förutsättningar för en effektiv prisbildning. Idag är elmarknaden nordisk och inriktningen är att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Utvecklingen av elmarknaden har skett stegvis. För svenska elkunder togs det avgörande steget i november år 1999, då kravet på timvis mätning avskaffades. Det medförde att alla landets 5,2 miljoner elkunder fritt kunde välja från vilket elhandelsföretag de ville köpa sin el.

Däremot är det inte möjligt att välja elnätsföretag eftersom eldistributionen bedrivs inom lokala monopol. Elkunden är därför hänvisad till det elnätsföretag som äger det lokala elnätet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Energi- och klimatrådgivning

  • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

    Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
    Telefon: 0478-126 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se