Bidrag och stöd

Sverige har satt upp mål för att minska användningen av energi i bostäder. För att bidra till en snabbare energieffektivisering ger staten stöd för vissa åtgärder som syftar till att minska energianvändningen.

Investeringsstöd för solceller

Vem riktar sig stödet till?

Stödet riktar sig till alla typer av aktörer, privatpersoner, företag och offentliga organsiationer. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2019.

Ny stödnivå från 1 januari 2018

Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödnivån från och med den 1 januari 2018 är 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningarna finns på länsstyrelsens webbplats.


Stöd för energilagring i hemmet

Nu kan privatpersoner ansöka om stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och stödet kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförts senast den 31 december 2019.

För att få stödet ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Energilagringsstödet ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen

Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i Kronobergs län.Bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som köpt ett elfordon. Det ska hjälpa fler att byta bilen mot miljövänligare transportmedel och bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Ansökan öppnar den 1 februari 2018. I bidraget ingår eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning. Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017.

För 2018 finns det 350 miljoner kronor avsatta för utbetalning av elfordonsbidrag. Naturvårdsverket fördelar bidrag i den ordning som ansökningarna kommer in. Bidragen betalas ut så länge det finns pengar kvar. Om pengarna tar slut inväntar Naturvårdverket nytt budgetbeslut från regeringen innan nya bidrag kan godkännas.

Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon som köptes mellan 2017-09-20 – 2018-01-31 ska ansökan skickas in innan den 1 augusti 2018. Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället. Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Det går endast att få ett bidrag per person och de första utbetalningarna kommer att ske i början av maj 2018. 

Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor. 

Räkneexempel:

 • Om fordonet kostar 10 000 kr får du 2 500 kr (25 procent) i bidrag.
 • Om fordonet kostar 20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
 • Om fordonet kostar 40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag.
 • Om fordonet kostar 50 000 kr får du 10 000 kr (max-summan) i bidrag.

 

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som installerar en laddstation för elbil eller laddhybridbil i anslutning till sin fastighet. Ladda-hemma-stödet ska hjälpa fler att ställa om till hållbara transporter.

Ansökan öppnar den 1 februari 2018. Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras. 

Bostadsrättsföreningar kan få stöd från Klimatklivet

Det här bidraget riktar sig till privatpersoner. Det är privatpersoner som kan ansöka, och den som söker måste äga eller ha nyttjanderätt till fastigheten där laddstationen placeras. Om den sökande inte äger fastigheten behöver hen kolla med markägaren (det kan vara en bostadsrättsförening eller samfällighet) att markägaren har gett sin tillåtelse att sätta upp laddstationen. Det kan behövas en uppgradering av elanslutningen, vilket också kan kräva ett godkännande från den som upplåter garageplatsen eller marken. Ett annat alternativ är att föreningen söker stödet och i så fall ska ansökan göras via Klimatklivet. Det går inte att få stöd från både ladda-hemma-stödet och Klimatklivet för samma installation.


ROT-avdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reperation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr/år. Förutsättningne är att du betalar tillräckligt mycket i skatt för att kunna göra avdraget. Avdraget görs direkt vid köpet av ett arbete. Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll och om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Material och resekostnader ingår inte. Avdraget riktar sig till den som har underhållsansvar för sin bostad. Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Exempel på åtgärder som du kan få ROT-avdrag för är:

 • Inmontering eller byte av värmepump
 • Installation av braskamin eller kakelugn
 • Byte av blandare
 • Målning och byte av fönster
 • Tilläggsisolering
 • Montering och byte av ventilation
 • Installation av solfångare och solceller, så länge du inte har beviljats statligt stöd för installationen

ROT-avdraget slås ihop med avdraget för hushållsnäratjänster (RUT-avdraget) och kallas hushållsskatteavdraget (HUS-avdraget). Taket på 50 000 kr/år och person gäller för ROT-åtgärder och hushållsnära tjänster tillsammans.

Läs mer om HUS-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Supermiljöbilspremien

Supermiljöbilspremien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser.

Bilen får släppa ut högst 50 gram koldioxid per km och premien kommer därför främst vara aktuell för laddhybrider och rena elbilar. Bilen ska också vara ny, vilket innebär att den inte får ha tagits i bruk tidigare vare sig i Sverige eller i annat land. Premien uppgår till max 40 000 kr per bil och det är Transportstyrelsen som har ansvar för handläggning och utbetalning.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Energi- och klimatrådgivning

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se