Att ha kommunen som granne

De flesta villor eller flerbostadshus i våra tätorter gränser till mark där kommunen är fastighetsägare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har kommunen som granne.

Information om olovliga anläggningar på allmän platsmark

Många invånare har tomt som gränsar till allmän platsmark, det vill säga områden som ska vara tillgängliga för alla, såsom parker, skog och gator. Det är därför inte tillåtet att använda allmän platsmark som en förlängning av den egna tomten för exempelvis studsmatta, byggställning eller anlägga komposter eller vedupplag.

Du får heller inte plantera växter, sätta upp staket eller på annat sätt markera marken så att andra uppfattar det som en del av din tomt. Man får heller inte nyttja den för uppställning av några fordon eller byggnader. Alla dessa saker klassas som olovliga anläggningar. Marken är som sagt till för alla och ska vara tillgänglig för alla. Behöver du tillfälligt få använda mark söker du tillstånd av allmän platsmark hos Polisen. 

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse.

Hur agerar kommunen?

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark (via anmälan eller vid annat arbete i området) skickas först detta informationsbrev ut till tänkbar ägare. Kommunen kommer då också att informera om gällande lagstiftning. Om den olovliga anläggningen inte tas bort kan den tänkbara ägaren komma att få ett föreläggande från kommunen om att anläggningen ska tas bort. Det kan även bli aktuellt med en polisanmälan om åtgärd vägras. Vid olovlig placering av fordon på allmän platsmark kan bötfällning ske direkt samt att bilen kan komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon ifall ägaren inte själv vidtar åtgärd.

Hur ska du som fastighetsägare agera?

 • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
 • Vid nybyggnation eller annat tidsbegränsat behov kan tillstånd ges för en anläggning. Kontakta din kommun för mer information.
 • Avlägsna eventuella anläggningar som du har utanför din egen tomt snarast möjligt.

Vem kan svara på frågor?

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på dina frågor som rör olovliga anläggningar. Kontakta växeln för kontaktuppgifter: 0478-125 00.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2023
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se