Ansvar och påföljder

Ansvar

Den som bygger nytt, bygger om, ändrar eller river måste se till att förhålla sig till de krav som ställs. Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen. Myndighet- och planeringsenheten utför tillsynen på uppdrag av nämnden.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är alltid ytterst ansvarig för fastigheten och de ändringar som sker på fastigheten.

Om en fastighetsägare bryter mot bestämmelser eller brister i sina skyldigheter kan myndighetsnämnden ingripa.

Verksamhetsutövarens ansvar

Om en verksamhetsutövare bryter mot bestämmelser eller brister i sina skyldigheter kan myndighetsnämnden ingripa mot denne.

Byggherrens ansvar

Vid byggnads- och rivningsåtgärder ansvarar den som låter utföra arbetet, byggherren, för att lag, föreskrifter och beslut följs. Det gäller oavsett om åtgärden kräver lov eller anmälan. Det gäller även om åtgärden är undantagen från både krav på lov eller anmälan.

Under byggprocessen kan myndighetsnämnden utöva tillsyn över att byggherren tar sitt ansvar. Till exempel om byggnadsarbetet påbörjas innan startbesked eller om åtgärden avviker från det beslutade bygglovet.

Påföljder

Myndighetsnämnden ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa om det finns anledning att anta att det skett en överträdelse inom lagens tillämpningsområde. När en fastighetsägare eller verksamhetsutövare väljer att inte åtgärda eller rätta frivilligt kan myndighetsnämnden använda olika verktyg för att uppnå att lagen och föreskrifter följs.

Förbud

Myndighetsnämnden kan, under vissa förutsättningar, besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning om det har skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av myndighetsnämndens tillsyn. Ett förbud kan förenas med vite.

Förelägganden

Myndighetsnämnden kan genom ett åtgärdsföreläggande besluta att en ansvarig ska vidta en åtgärd som den enligt lag är skyldig att göra. Det kan till exempel handla om att åtgärda brister i tillgänglighet.

Myndighetsnämnden kan genom ett rättelseföreläggande förmå en ägare att rätta eller ta bort något man uppfört eller genomfört i strid med lagen, eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Det kan till exempel handla om att en byggherre inte följer det givna bygglovet.

Det finns ytterligare typer av föreläggande som myndighetsnämnden kan besluta om. Så som rivningsföreläggande, lovföreläggande och föreläggande om underhållsutredning.

Ett föreläggande kan förenas med vite.

Byggsanktionsavgift

Vid överträdelser mot krav på bygglov, startbesked eller slutbesked ska byggsanktionsavgift tas ut. I plan- och byggförordningen anges vilka överträdelser som lagstiftaren har ansett att det ska tas ut byggsanktionsavgift för och hur dessa avgifter ska beräknas med prisbasbelopp (PBB) som grund. Det är myndighetsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Efter myndighetsnämndens beslut skickas en faktura på byggsanktionsavgiften med 60 dagars betalningstid. Om man inte har möjlighet att betala fakturan i tid ska ekonomiavdelningen kontaktas. Det finns då möjlighet till avbetalningsplan eller anstånd.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om nämndens tillsynsansvar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2023
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se