Beskrivning av avgifter i ett byggärende

Beroende var du bor och vad du ska bygga kommer ditt ärende kosta olika mycket. Här finns en kort beskrivning av delar i processen som är kopplade till olika kostnader.

Innan du börjar

Bygglov eller anmälan?

Olika stora förändringar av din fastighet kräver olika förberedelser. Börja med att ta reda på om du behöver bygglov, om du behöver göra en anmälan eller om du kan sätta igång direkt. Läs mer här:


Finns det en detaljplan där du ska bygga?

En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden får användas, vilka eller anläggningar som får finnas, och hur stora de får vara. När det finns en detaljplan går det att ta reda på hur stort du får bygga och vilka regler du ska följa.

Det är olika kostnader beroende på om det du ska göra är enligt detaljplanen för området, om du gör en mindre avvikelse från planen eller är i ett område där det saknas plan. Kontakta planarkitekt eller bygglovshandläggare för att få information om ditt bygge påverkas utav en detaljplan via samhallsbyggnad@lessebo.se eller via växeln 0478-12500.

Ditt ärende granskas av handläggare

I handläggningsprocessen kan kostnaden påverkas om det tillkommer saker, om handläggaren exempelvis behöver skicka ut en förfrågan till grannar eller remissinstanser.

För att säkerställa att det du bygger är på rätt plats och följer bygglovet kan du även behöva göra en utstakning och lägeskontroll.

Grannar och remissinstanser

Grannar hörs när det du vill göra inte följer detaljplanen, om det kan innebära en olägenhet eller om du bor utanför område med detaljplan. Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska kraven, kan bygglov beviljas utan att grannar behöver höras i processen.

Om det du vill bygga eller ändra påverkar till exempel kulturhistoriskt värdefull miljö, trafiksäkerhet eller ändrar brandskyddet kan vi behöva hämta in synpunkter från remissinstanser. Remissinstanserna väljs utifrån det du vill bygga eller ändra.

Utstakning och lägeskontroll

Innan du börjar bygga kan du behöva göra en utstakning. Vid en utstakning märker vi ut läget av en byggnad eller anläggning på marken enligt bygglovet. Utstakning delas upp på grovutstakning och finutstakning, och beställs utifrån behov. Om du behöver göra en utstakning får du besked om det i bygglovet.

I bygglovet får du även besked om det krävs en lägeskontroll för att säkerställa att placeringen följer bygglovet. Lägeskontroll görs vanligtvis när formen till grunden är på plats och innan gjutningen påbörjas. Både utstakning och lägeskontroll faktureras separat.

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

Ibland krävs även ett tekniskt samråd. Det är ett möte mellan handläggare, byggherre och kontrollansvarig. På samrådet går de tillsammans igenom förslaget till kontrollplan, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll. Vid behov och om du haft ett tekniskt samråd gör bygglovshandläggare ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Beslut

Om din ansökan uppfyller alla krav får du ett beslut om lov eller beslut om startbesked. Om kraven inte går att uppfylla kommer din handläggare kontakta dig. Du kan då återta din ansökan eller välja att få ett beslut om avslag som du kan överklaga. Ett beslut om avslag har samma kostnad som ett beslut om bifall. Ett återtaget ärende i tidigt skede är kostnadsfritt men har ärendet skickats på remiss eller till grannar tar vi ut en fast avgift.

Betalning

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Tänk på att olika avdelningar inom kommunen kan skicka separata fakturor för de uppdrag som man genomför på avdelningen.

Vid debitering fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

När du har byggt klart

När du byggt, ändrat eller rivit klart meddelar du oss och bokar tid för ett slutsamråd med handläggare. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Därefter får du ett slutbesked för att få börja använda byggnaden.

Ta del av taxan

Ta del av vår taxa här: Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen antagen 2022-11-21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Har du frågor om kostnader i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 12 januari 2023
Publicerad: 22 december 2021 kl. 16.53

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se