Taxor och avgifter

Myndighetsnämndens taxa innehåller avgifter för bland annat bygglov, rivningslov och bygganmälan. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, du betalar alltså för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Myndighetsnämndens taxa

Den taxa som tillämpas för nämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige. Taxan är avsedd att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Från och med 1 januari 2024 har Lessebo kommun en ny taxa. För ärenden som kom in till kommunen innan årsskiftet gäller fortfarande den gamla taxan.

Ta del av vår taxa i sin helhet här:


Fakturor

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Vad kan det tas ut avgift för?

Kommunen får enligt 12 kap 8 § i Plan- och bygglagen (PBL) ta ut avgifter för:

 1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked
 2. Beslut om lov
 3. Tekniska samråd
 4. Slutsamråd
 5. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
 6. Upprättande av nybyggnadskartor
 7. Framställning av arkivbeständiga handlingar
 8. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41 - 41 b §§
 9. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Vid debitering av fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa. Läs mer om avgifterna i ett byggärende här:

Kontakta oss

Har du frågor om kostnad i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

För generella frågor om taxan kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på myndighet@lessebo.se eller via växeln 0478-12500.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 december 2023
Publicerad: 22 december 2021 kl. 16.53

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se