Förhandsbesked

Kan du få ett bygglov för det du planerar att bygga? Är du osäker kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

För dig som ska ansöka om förhandsbesked

Förhandsbeskedet kräver inte lika många handlingar som ett bygglov. Det vanligaste är att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga på en obebyggd tomt i ett område som saknar detaljplan. Byggnadsnämnden gör en lokaliseringsprövning, där det utreds om platsen är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar kommer också få ge sina synpunkter på din ansökan.

Du betalar alltid för ett förhandsbesked enligt vår taxa. Avgiften skiljer sig beroende på om fastigheten ligger inom eller utom planlagt område. Om din ansökan för förhandsbesked avslås, avskrivs eller avvisas tar vi ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner i ärendet.

 

För dig som fått förhandsbesked

Ett förhandsbesked gäller i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Förhandsbeskedet är i vissa fall ett krav för att lantmäterimyndigheten ska kunna pröva om en fastighet kan ändras eller delas. Ansökan om att ändra eller dela en fastighet görs genom att ansöka om lantmäteriförrättning.

 

För dig som fått avslag på ditt förhandsbesked

Du som har fått avslag på din ansökan om förhandsbesked kan överklaga beslutet . Om ansökan om förhandsbesked avslås tas avgift ut för den handläggningstid som lagts ner i ärendet, enligt vår taxa.

 

För dig som är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked

Om du är granne till någon som har ansökt om förhandsbesked så kan byggnadsnämnden göra bedömningen att den föreslagna byggnationen kommer att påverka dig i någon grad. Du kommer då få information om detta hemskickat till dig. Grannar som bedöms bli berörda ges på detta sätt möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om förhandsbesked.

För dig som är granne till någon som har fått ett förhandsbesked

Din granne som har fått ett förhandsbesked behöver ansöka om och få bygglov före hen kan börja bygga. Ett förhandsbesked är bindande vid den framtida bygglovsprövning, om ansökan skickas in inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om inte ansökan om bygglov skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen inom den tiden upphör beslutet att gälla.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se