Bygglov och anmälan - steg för steg

Så här går det till att söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga eller ändra, från ansökan eller anmälan till slutbesked.

1. Förbered din ansökan eller anmälan

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.

Ta också reda på vilka handlingar du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

Innan du skickar in din ansökan är det bra om du förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.

2. Ansök

Du ansöker om lov eller gör en anmälan via e-tjänsten eller med blankett. Använd länkar nedan för att hitta e-tjänst och blanketter.


Handlingar du ska skicka med

Förutom ansökan behöver du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra.

En kontrollplan behöver skickas in för att startbesked ska kunna utfärdas. Läs mer på: Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig - Lessebo Länk till annan webbplats.

Ansökan och ritningar kan lämnas in utskrivna på papper eller som digitala handlingar. Det är också viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt gjorda.

Skicka eller lämna in handlingarna utskrivna till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lessebo kommun, Storgatan 78 365 80 Lessebo

3. Ansökan behandlas, följ ditt ärende

När vi fått din ansökan får du ett brev digitalt eller på posten från oss som bekräftar att vi tagit emot den. Du kan ibland behöva komplettera med fler handlingar. Vi meddelar dig i så fall vad som saknas inom tre veckor.

Du som använt vår e-tjänst kan följa ditt ärende digitalt och direkt kommunicera med din handläggare.

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar.

Synpunkter

Beroende på hur ditt lovärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare. Till exempel grannar och andra berörda. De får ett brev med information. Berörs många personer kungörs ärendet i lokaltidningen.

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan om lov eller förhandsbesked är komplett. Handläggningstiden kan vid behov förlängas med ytterligare tio veckor.

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Handläggningen kan vid behov förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vad kostar det?

Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften bestäms av kommunfullmäktiges antagna taxa


4. Beslut om lov eller anmälan

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Överklagan och laga kraft

Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre (3) veckor från det att de har tagit del av det.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Ett lov gäller i fem år. Ett startbesked för en anmälan gäller i två år.

Startbesked krävs innan du börjar bygga eller ändra

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked, se punkt 5.

Betalning

Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.


Ändring eller överklagan

Om du behöver ändra något i ditt beviljade lov eller startbesked eller är missnöjd med beslutet kan du göra en ändring eller överklagan. Information om hur man överklagar delges sökanden med beslutet.

5. Startbesked, börja bygga

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked.

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som du får beslut. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga.

Ibland krävs ett tekniskt samråd. Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsinspektör. När det tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked.

Om du haft ett tekniskt samråd gör din handläggare minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

6. Slutbesked, börja använda byggnaden

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

När du byggt färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. När du har visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du slutbesked och ditt ärende avslutas.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.56

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se