Tillgänglighet

I Lessebo kommun arbetas det kontinuerligt för att alla ska kunna delta i samhällslivet utifrån likvärdiga villkor. Det innebär att vi tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Tillgänglighetsarbete kan handla om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och information eller om ett bra bemötande, oavsett funktionsförmåga.

Allmänt om tillgänglighet

Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Om du planerar att bygga eller ändra något är det din kommun som kan berätta vad du får göra eller måste göra. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls.

Tillgänglighet i skolan

Tillgänglighet är en förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande förskola, skola eller fritidshem. Att utveckla en tillgänglig lärmiljö innebär att kartlägga och utefter det göra anpassningar i den pedagogiska, fysiska och sociala miljön, det i relation till barns och elevers behov och förutsättningar.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Om omgivningen inte är tillgänglig kan funktionsnedsättningen bli ett hinder. Många hinder är enkla att åtgärda och små åtgärder kan göra stor skillnad. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

Mer om tillgänglighet nedan:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se