Tomtkö

Från och med 1 september 2021 förmedlas de kommunala tomterna för privatpersoner via en kommunal tomtkö. Anmälan sker via vår e-tjänst eller blankett.

Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Därför tog kommunfullmäktige den 21 juni 2021 beslut om att upprätta en kommunal tomtkö samt att uppdatera taxan för försäljning av kommunal mark.

Syftet med den nyinrättade tomtkön är att på ett rättvist sätt förmedla kommunens tomter för småhus till privatpersoner som ämnar att bygga ett bostadshus. I samband med ansökan om plats i tomtkön erlägges en anmälningsavgift på 100 kronor.

Tomtpriserna har också justerats och priset per kvadratmeter skiljer nu också mellan kommunens orter. I Hovmantorp är det nya priset 75 kronor per kvadratmeter, i Lessebo 60 kronor och i Kosta och Skruv 50 kronor. Läs mer om våra tomtpriser här: Tomtpriser - Lessebo Länk till annan webbplats..

Regler för den kommunala tomtkön

Anmälan och registrering

 1. Anmälan görs på särskild blankett eller genom formulär på lessebo.se.
 2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till kommunens tomtkö.
 3. Registrering i tomtkö görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 4. Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och uppehålla en plats i kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation eller dödsfall betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.
 5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla e-poständringar för att behålla sin plats i kön.
 6. Avregistrering sker när tomt tilldelats, när köpekontrakt undertecknats, om
  tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid eller efter skriftlig begäran.
  Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. Återinträde kan ske efter nyanmälan.
 7. Efter tre återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.
 8. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigaste efter fem år. Vid eventuella separationer kan undantag göras.

Avgifter

 1. I samband med anmälan erlägges anmälningsavgift om 100 kronor.
 2. Om avgiften inte erhålls inom föreskriven tid avförs sökande från tomtkön.

Tilldelning och anvisning

 1. Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga permanentboende för eget bruk.
 2. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan via e-post till samtliga registrerade i tomtkön. Sökande har möjlighet att rangordna erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. Därefter sker anvisning efter köplats i tomtkön.
 3. Direktköp: Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Dessa tomter publiceras under särskild rubrik på hemsidan och markeras med direktköp på kommunens webbplats.

Förtur

Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt tomtköavgift. Synnerliga skäl ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Ansökan om förtur ska vara skriftlig.

Köp- och försäljningsvillkor

 1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor skall handpenning betalas och köpekontrakt undertecknas.
 2. Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej.
 3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt.
 4. Bygglov ska vara sökt inom ett år från det att handpenningen är betald annars stryks reservationen.
 5. Har inte bygglov sökts inom ett år från det att handpenningen är betald och detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts ej.
 6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två år från tillträdesdagen får överlåta fastigheten utan medgivande från Samhällsbyggnadsnämnden. Bebyggd tomt med utfärdat slutbesked får överlåtas inom två år från tillträdesdagen.
 7. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus.
 8. Fastigheten överlåts i befintligt skick.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Publicerad: 1 september 2021 kl. 06.00

Inflyttningsteamet

Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
Postadress:
Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
Växel: 0478-125 00
E-mail: odehus@lessebo.se