Företagens avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller farliga ämnen för människors hälsa och miljön. Ämnen som till exempel kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Det finns därför en rad regler när det gäller farligt avfall.

Företagens avfall

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, fotokemikalier, bekämpningsmedel och lysrör.

Genom att välja mindre miljöskadliga produkter och varor kan vi minska mängden farligt avfall i samhället. Det är mycket viktigt att det farliga avfall som ändå uppstår sorteras ut och tas om hand på rätt sätt.

Hantering av farligt avfall

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för hanteringen av ditt farliga avfall. Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall och det ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Oftast krävs att avfallet förvaras på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme. Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall och det ska lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling.

Bestämmelser om hur farligt avfall ska hanteras finns i miljöbalkens avfallsförordning (SFS 2001:1063). I förordningens bilaga anges vad som klassas som farligt avfall. Sammanställning över samtliga regler inom avfallsområdet finner du på Naturvårdsverkets webbplats.

Sammanställning om tillståndskrav vid transporter, undantag etcetera finns på länsstyrelsens hemsida:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se