Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och bygglagen. Lessebo kommun har även som mål att minska avfallet och det är viktigt att vi alla hjälper till.

När du sorterar avfallsmaterial bidrar du till att:

 • Öka återanvändningen
 • Öka materialåtervinningen
 • Samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 • Minska mängderna som deponeras eller som går till förbränning

Vid sortering

Du ska sortera bygg- och rivningsavfallet på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. Genom att sortera vid källan minskar nedsmutsningen och föroreningarna av restprodukterna som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändningen och återvinningen. Källsortering ska ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- och rivningsarbeten.

Nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

 • Den 1 augusti, 2020, började nya bestämmelser att gälla för dig som hanterar bygg- och rivningsavfall. De nya kraven ökar förutsättningarna för fler cirkulära flöden av material inom bygg- och rivningsverksamheter. Bestämmelserna innebär bland annat att:
 • Du vid byggnation och rivning ska sortera ut olika avfallsslag vid källan och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips

Om dessa avfallsslag går att sortera ut vid källan ska det också göras. Det finns undantag från kraven på sortering vid källan om materialen inte går att sortera där. Då måste du lämna avfallet till ett företag som sorterar i efterhand.

 • företag som samlar in sorterat bygg- och rivningsavfall ska samla in avfallsslagen separat.
 • avfall ska hanteras på ett sätt som möjliggör återanvändning och materialåtervinning.

Du kan läsa mer om kraven för hantering av bygg och rivningsavfall, samt vilka undantag som finns och att söka dispens från kraven på naturådsverkets hemsida: Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på utsortering och separat hantering av farligt avfall, brännbart avfall och avfall med producentansvar till exempel förpackningar finns sedan tidigare.

Lämna ditt avfall

Som privatperson lämnar du bygg- och rivningsavfall på någon av SSAM:s återvinningscentraler. Företag lämnar bygg- och rivningsavfall antingen på någon av SSAM:s återvinningscentraler mot uppvisande av företagskort alternativt hos någon privat avfallsaktör som samlar in bygg- och rivningsavfall.

För byggherrar - krav enligt Plan- och bygglagen

Som byggherre/fastighetsägare finns det krav på att det i kontrollplanen vid byggnation och rivningar ska finnas med uppgift om:

 • Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
 • Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand,
 • Hur du ska möjliggöra att avfallet går att återvinna till nya material och möjliggöra en säker hantering av farliga ämnen.

Ta hjälp av Byggföretagens riktlinjer

Byggföretagens riktlinjer syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. De hjälper dig också att leva upp till övriga förväntningar från samhället på branschens material- och avfallshantering.

Prioriteringar för lagstiftning och politik

Europeiska Unionen har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur vi ska ta hand om avfallet i Sverige. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU och visar prioritetsordningen för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet.

Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, det vill säga att vi ska använda våra saker så länge som möjligt innan vi byter ut och köper nytt. I andra hand ska det återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och så vidare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 30 november 2020 kl. 09.49

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se