Barnens bästa fortsätter gälla i Lessebo kommun

Syntolkning: två barn som sitter i klassrummet, en av de räcker upp handen.

Många barn behöver insatser från många olika håll, såsom skola, sjukvård och socialtjänst, för att möta sina behov. När dessa olika aktörer börjar knyta kontakter och agera kan det vara svårt för familjen att få en överblick över vad som är på gång. Därför behövs ett mer synligt samarbete inom de olika yrkesgrupperna och nätverken kring barnet.

Under 2019 påbörjade barn- och utbildningsförvaltningen, kultur och fritid, socialförvaltningen och barnavårdscentral- BVC i Lessebo kommun samverkan för att förverkliga Barnens bästa vision:

”Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser”. Målet är utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade.

-Så vara samarbetspartners är skola och Region Kronoberg i just detta. Sen har vi även ett samarbete med polismyndigheten i Kronoberg för att även på ett snabbt sätt kunna identifiera riskmiljöer för ungdomar. Detta då polisen träffar många unga runt om i kommunen som befinner sig i riskmiljöer, säger Malin Magnusson, 1:e socialsekreterare i Lessebo kommun.

En styrgrupp har skapats för att förbättra samverkan och kunna erbjuda tidigare och mer kvalitativa insatser för barn och unga. Det är verksamhetsledningen och professionen som har ansvar för att samverkan ska komma till stånd och att hela processen från utredning, bedömning, genomförande och uppföljning av insatser genomförs på ett rättssäkert sätt och utifrån bästa möjliga kunskap.

- Samverkan har definierats i en lokalhandlingsplan och innefattar flera områden som verksamhetsledning och professionen har arbetat med, säger Amela Zivkovic, elevhälsochef i Lessebo kommun.

Denna handlingsplan innehåller flera punkter, inklusive:

 • Skapa god grund för samverkan mellan professioner och verksamheter
 • Samarbete mellan skolan och socialförvaltning (tydliggöra roller, ansvar och förväntningar)
 • Familjecentralen, psykisk hälsa- problematisk skolfrånvaro, föräldramöte på olika språk, samarbete med vårdcentralen, KAA och SUVAS, fritidsgårdar inklusive lovverksamhet, brottsförebyggande arbete.
 • Kunskap om Kronobarnsmodellen och dess verktyg.

-Just nu håller vi på att implementera Kronobarnsmodellen av Barnets bästa. Detta är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och regionen för att stärka barnets rätt och för att barnets behov ska bli tillgodosedda inom skola och sjukvård. Det är ett tätt samarbete för att barns behov av stöd och hjälp ska kunna identifieras tidigt och för att insatser snabbt ska kunna sättas in, säger Malin.

Amela tillägger till vad Malin noterade i samband med implementeringen:

- Det har skapats en implementerings/aktivitetsplan för implementering av den länsgemensamma modellen för tidiga insatser ”Barnens bästa gäller, där många aktiviteter har genomförts såsom dialog, utbildning och workshopar gällande kunskap om och förståelse för varandras verksamheter och uppdrag samt samverkan och samverkansformer mellan skolan och socialtjänst för att lära känna verktygen i Kronobarnsmodellen. Denna modell har redan använts inom förskolor och skolor.

Senast uppdaterad: 4 november 2022
Publicerad: 26 september 2022 kl. 09.00

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se