Lessebo: Information om förskolor

Det sker förändringar i förskolornas verksamhet i Lessebo i sommar och i höst. Det beror på att det finns fler barn och att lokaler renoveras. Information har gått direkt till berörda vårdshavare och till personal.

Information som gått ut till vårdnadshavare:

Under ett par års tid har antalet barn i förskolorna i Lessebo ökat. Under denna period har tillfälliga avdelningar startats och bedrivits i paviljonger. Ny förskola har byggts, Galaxen, och på före detta Stallet pågår ett omfattande renoveringsarbete för att Äventyret skall kunna bedriva verksamheten här för 5-åringar. I slutet på september är ombyggnationen av förskolan Äventyret (före detta Stallet) klar och kommer under läsåret 2021/2022 bedriva verksamhet för cirka 70 stycken 5-åringar. När dessa går till förskoleklass i augusti 2022 kommer en avdelning övergå till ”1–4 års”-verksamhet då nästa kull 5-åringar är betydligt färre.

I samband med färdigställandet av Äventyret kommer paviljongen att tas bort. Datum för detta är ännu inte beslutat.

Antalet barn i åldrarna 1–4 år kommer, enligt prognoserna, inte förändras nämnvärt i orten vilket på sikt innebär en minskning på det totala antalet barn. När 5-åringar går till förskoleklass i augusti 2022 kommer antalet barn på förskolorna att minska enligt prognos eftersom prognos på 1-åringar är runt 40–45 stycken.

För att möta förändringarna ovan görs vissa anpassningar och justeringar i verksamheten redan nu i sommar. Förändringarna som sker är att endast två avdelningar kommer vara öppna på Violen och inga nya barn kommer att placeras där utan de placeras på övriga enheter. På Galaxen kommer verksamhet bedrivas på endast 5 avdelningar. Detta för att möjliggöra och underlätta en flytt av Violens verksamhet, barn och personal, till Galaxen under sommaren 2022 samt att kunna erbjuda nya barn placering.

De kommande förändringar i närtid som är beslutade är;

Från och med augusti 2021

 • Violen bedriver verksamhet i endast två avdelningar. Inga nya barn placeras på förskolan under läsåret 2021/2022. Alla nyplaceringar sker på övriga förskolor i orten.
 • Äventyret (före detta Stallet) är färdigrenoverat i september 2021
  Verksamheten för 5-åringar bedrivs från och med augusti som vanligt. Dock sker inflyttning i de nyrenoverade lokalerna efter färdigställandet i september.
 • Paviljongen vid Äventyret (före detta Stallet) kommer under hösten att tas bort.
  Förskoleverksamhet för Äventyret bedrivs där fram till inflyttning sker i de nyrenoverade lokalerna. Datum för borttagande av paviljong är ej ännu beslutat om.

Följande inriktningsbeslut är taget;

Sommaren 2022

 • Förskolan Violen. Under sommaren 2022 kommer verksamheten, barn och personal, att flyttas till förskolan Galaxen. Detta beslut kan omprövas om det sker en stor mängd inflyttning till orten under läsåret 2021/2022.

Nu pågår ett arbete med att planera upp de olika stegen för flytt för att detta ska ske så smidigt som möjligt. Du som vårdnadshavare kommer få mer detaljerad information från rektor, dels kring när flytt kommer att ske, dels hur den kommer att genomföras.

Vi vill även passa på att önska er alla en skön sommar!

För personal, rektorer och förvaltning i Lessebo kommun

Therese Linnér, utbildningschef
Tommy Gravéus, biträdande utbildningschef

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 3 juni 2021 kl. 11.41

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se