Tomter i södra Hovmantorp

Intresset att köpa villatomt är stort i Lessebo kommun. Nya bostäder krävs för att kommunen ska nå målet om 10 000 invånare. I södra Hovmantorp pågår en planprocess om totalt 18 nya tomter nära sjön Rottnen.

Till skillnad från andra villatomter som kommunen säljer, till exempel på Törnrosa i Hovmantorp och på Djurhult i Lessebo, så planeras försäljningen i södra Hovmantorp ske via mäklare. Det kommer att ske till marknadsmässigt pris. Tillträde till de nya tomterna beräknas i nuläget att tidigast kunna ske under 2023.

Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång.

- Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 hektar och i nuläget planeras för 18 nya tomter för bostäder, berättar samhällsbyggnadschef Conny Axelsson.

Om planarbetet

I södra delen av Hovmantorp finns det kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga som idag är obebyggd, vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. Det har länge funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i just detta område och det är något som kommunen nu planerar för. Föreslaget planområdet utgör en första etapp av ett större utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för bostadsbebyggelse de kommande åren.

Detaljplaneförslaget skickades ut på samråd under perioden februari – mars 2021. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning. Eventuella synpunkter som kommer in under granskningen sammanställs och bemöts av kommunen i en granskningsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att antas av kommunstyrelsen. Efter antagande kan processen fortsätta med gatu- och ledningsbyggnation samt avstyckning av de nya tomterna.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Publicerad: 4 maj 2021 kl. 08.31

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se