Samråd: Aktualisering av översiktsplan

Meddelande: Förslag till LIS-plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Planen skall utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Lessebo kommun.

Syftet med planen är att peka ut strategiska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Planen kommer inte att vara juridiskt bindande, men ska vara vägledande vid prövning av dispenser från strandskyddet och underlag för kommunen i berörda frågor.

Förslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska nu samrådas enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. §§ 7-9. Samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom kommunmedborgare, myndigheter, organisationer, föreningar m.fl.

Samrådstid: 19 mars – 18 maj 2021.

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns planhandlingarna endast att ta del av digitalt.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till

kommunstyrelsen senast tisdag den 18 maj 2021, antingen via epost till kommunstyrelsen@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun 365 31 Lessebo.

Information i planärendet lämnas av planarkitekt Sayf Noel, telefon

0478-125 53. E-post sayf.noel@lessebo.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Publicerad: 24 mars 2021 kl. 15.08

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se