Förstelärare - tillsammans för ökad kunskap

Det pågår ett genomgripande arbete med skolutveckling i Lessebo kommun. I arbetet är det läraren och undervisningen i klassrummet som står i centrum. På ledningsnivå samarbetar rektorer med metodutveckling med stöd från den centrala förvaltningen.

Förstelärarna i Lessebo kommun har varit en del av detta arbete och har i sina uppdrag arbetat med att bredda kunskapen i hela organisationen.

- Vi har valt att använda förstelärarna som en resurs i vårt utvecklingsarbete. Det var ett tidigt strategiskt beslut att låta satsningen på förstelärare få genomslag i hela organisationen, säger utbildningschef Therese Linnér. De flesta förstelärare har arbetat på sin skola. Men några har haft uppdrag centralt med alla skolor som målgrupp.

Resultaten redovisas

Under våren 2020 har flera av uppdragen redovisats och resultaten har visat sig goda i utvärderingarna. Sammantaget finns tolv förstelärare i Lessebo kommun som har haft ett tidsbegränsat uppdrag på två år.

På Lessebo utbildningscenter har Camilla Linnér och Emelie Dahl haft digitalisering som sitt fokusområde. De har arbetat med att få den digitala tekniken att främja kunskapsutveckling.

- Vi märker en ökad digital medvetenhet hos våra elever. De använder digitala verktyg i syfte att lära sig och de vet var de ska hitta information, berättar Camilla Linnér för bloggen Pedagog Lessebo. I arbetslaget har vi använt skolverkets moduler i digital kompetens för att få senaste forskning om arbetssätt och förslag på digitala verktyg.

På Hackebackeskolan har Henrik Arvidsson arbetat med värdegrund i mångkulturell skola i sitt uppdrag som förstelärare.

Bloggen Pedagog Lessebo berättar att Henrik har stöttat och inspirerat sina kollegor i skolans värdegrundsarbete. Det har varit temaarbeten och aktiviteter på raster och lektioner. Han har tillsammans med elever och personal skapat spelregler gällande normer, värderingar och beteenden. Bland annat har riktade föräldramöten genomförts på arabiska och somaliska tillsammans med skolsköterska, kurator och socialtjänst.

- Skolan kan se att genom dessa medvetna insatser från hela personalgruppen att antalet kränkningsärenden minskat drastiskt, säger biträdande utbildningschef Tommy Graveus. Eleverna upplever miljön mer trivsam.

Vägen framåt

Planen är att hela tiden utvecklas och gå framåt. När förstelärarna började sina uppdrag för två år sedan tog man fram en effektkedja inom respektive uppdrag. Uppdraget målformulerades, utvärderingsmetoder formades, vetenskapliga grunden förankrades samt planering av vilka aktiviteter som krävdes.

- Detta arbete har underlättat för förstelärarna att stödja sina kollegor och stimulera det kollegiala lärandet, säger Tommy Graveus. Det har gett effekter inte bara på den egna skolan utan i hela kommunen.

Just nu arbetar Lessebo kommun med nyrekrytering av 15 förstelärare i hela kommunen. Det är för ytterligare en tvåårsperiod utifrån skolenheternas och hela kommunens nuläge och behov.

- Vi kommer ha samma upplägg med fortsatta kvalitéts- och nätverksträffar för samtliga förstelärare i kommunen, säger Therese Linnér. Vi tänker fortsätta att synliggöra effekterna av förstelärarnas insatser. Det ska ske genom lärande i gruppen med stöd i forskning och vetenskap. Rektorernas uppdrag till förstelärarna är att stärka undervisningen.

Även i det fortsatta utvecklingsarbetet kommer undervisningen i klassrummet att stå i fokus.

Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Publicerad: 1 juni 2020 kl. 09.42

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se