Förändringar särskilt boende i Kosta och på Bore i Hovmantorp

Socialnämnden beslutade tidigare i höst att förändra antalet platser i särskilt boende i äldreomsorgen. Detta för att kunna möta de framtida behoven hos kommunens äldre. Samtidigt beslutade nämnden också att vidareutveckla så fler på ett bra sätt kan rehabiliteras i hemmet.

Uppdraget kommer redovisas till nämndens möte i december och i handlingarna så har arbetsutskottet ställt sig bakom ett par förslag på förändringar.

Uppdraget är att avveckla Bore i Hovmantorp och vidare utreda förutsättningarna för en nedläggning av platserna för särskilt boende i Kosta.

I Kosta berör det cirka 14 personer som bor i särskilt boende samt några korttidsplatser. I Hovmantorp berör det två boenden.

- De boenden som berörs kommer få plats i Lessebo, Hovmantorp eller i Skruv. Den dialogen kommer vi ta direkt med de boende så att de får möjlighet att påverka, berättar Annika Fröberg som är socialchef.

- Ingen personal kommer sägas upp, vi hoppas att kunna minska antalet timanställda och öka antalet fast anställda istället.

Genom de föreslagna förändringarna kommer kommunen kunna genomföra kvalitetsförbättringar i omsorgen samtidigt som det går att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i omsorgen.

I Kosta finns det flest tomma platser sett över kommunen som helhet, samtidigt som det är många timanställda. Genom förändringen på Bore så kan nattjänstgöringen hanteras på ett bättre sätt.

- Utifrån befolkningsprognosen ses inget ökat behov av särskilda boende platser vilket innebär att tomma platser kommer att finnas framöver utifrån prognos, berättar Annika Fröberg.

Tidigare års underlag har visat att brukare inom äldreomsorgen har minskat trots en ökning av åldersgruppen 65 plus. I Lessebo kommun finns det flera tomma platser inom särskilt boende och det finns också ett renoveringsbehov i lokalerna.

- Framtidens äldreboende handlar om att möta de krav och önskemål som framtidens äldre kommer att ha. Det bör finnas olika boendeformer med god tillgänglighet som fungerar väl oavsett om man har små eller stora omvårdnadsbehov, säger Annika Fröberg.

Framtidens äldreboende är ett boende med hjälp och service i det dagliga livet där det finns ett socialt sammanhang för de boende där Lessebo kommun kan leva upp till den nationells värdegrunden för äldreomsorgen som säger att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialnämnden har frågan på sitt bord den 18 december.

Senast uppdaterad: 11 december 2019
Publicerad: 11 december 2019 kl. 16.07

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se