Samverkan i praktiken på Familjecentralen

På Familjecentralen i Lessebo finns flera funktioner som har med barnet och familjen att göra. Där finns barnmorskor med mödrahälsovård och rådgivning. Det finns barnavårdscentral (BVC) och öppen förskola. På Familjecentralen finns också råd och stöd för familjer och ungdomar och med det arbetar Charlott Eriksson.

- Vanligtvis har jag ett tiotal föräldrapar som kommer för frågor och råd. Det handlar både om familjernas situation och samverkan med skola och andra myndigheter. Sen kommer det en hel del spontana frågor från besökare till de övriga verksamheterna på Familjecentralen, berättar Charlott Eriksson. Det är en klar fördel att vara på plats så att de som undrar saker kan titta in. Mig kan man träffa utan att ha ett ärende hos socialtjänsten.

Charlott menar att det är viktigt att få till ett samarbete med föräldrarna och gemensamt komma fram till saker som gör livet lättare. Det finns erbjudanden om till exempel stödfamilj som går att ansöka om. Det är oftast mer framgångsrikt även om orosanmälan måste göras om man bedömer att barn inte har det bra i sin familj.

Det är också hos Charlott på Familjecentralen som man fastställer faderskap. En annan samverkan är att följa med på det hembesök som barnhälsovården gör när barnet är åtta månader.

Hängrännor och stuprör

Samverkan är något som engagerar Charlott då hon ser att det blir resultat. Vi kan se det i arbetet med Barnens bästa gäller. Som en av de lokala processledarna har hon del i det arbetet som nu växer fram lokalt.

- Vi måste upp ur stuprören och sen ner till hängrännorna för att skapa kontakter mellan alla oss som arbetar med barn och familjer, säger Charlott. Här på Familjecentralen fungerar det då vi har en närhet och tillit mellan oss som vi bygger samverkan på.

Barnens bästa gäller! i Kronobergs län är ett regionalt samarbete där man inspirerats av Skottlandsmodellen som är ett arbetssätt för hur man arbetar med barn som är aktuella hos flera aktörer.

Gräv där du står

På Familjecentralen pågår just nu ett spännande projekt som handlar om integration, språk och kultur. Charlott är en av de drivande i projektet som handlar mycket om att diskutera föräldrarollen och hitta sin plats i ett nytt land.

- I projektet så arbetar vi med ett antal föräldrar som kommer till Familjecentralen och utgår från deras situation när i diskussioner kring jämställdhet, föräldrarollen och hur det är att bo i Lessebo, berättar Charlott. Deltagarna skapar konst och till vår hjälp har vi konstnären Anna Wessman som guidar. Vi har även varit ute i skogen som påverkat oss här i Småland under generationer.

Projektet Uttryck och möten i kulturbygd har fått pengar från Länsstyrelsen och medverkar gör Familjecentralen och vuxenutbildningen med svenska för invandrare samt studieförbundet Sensus.

Barnets rätt

Charlott har under stora delar av sitt yrkesliv arbetat med barn och familjer som har behov av stöd. Tidigt i yrkeslivet arbetade hon i Lessebo kommun med bland annat utredningar och adoptionsärenden. Efter nästan 17 år på familjehuset Lyckanshöjd i Växjö kom hon tillbaka till Individ- och familjeomsorgen i Lessebo med arbete på Familjecentralen.

- Mycket av jobbet handlar om att lyssna och inte anta allt redan från början. På en av mina arbetsplatser hade vi ett citat av Tage Danielsson uppsatt, säger Charlott. ”Utan tvivel är man inte klok”, stod det på citatet och det finns med i bakhuvudet när det handlar om att reda ut vad som ligger bakom saker.

Barnkonventionen blir svensk lag från nyår och det är något som Charlott tagit fasta på i sina samtal med barn och föräldrar. För att få mer brukarinflytande går Charlott en utbildning hos Verklighetslabbet.

- Vi har gjort små kort där olika paragrafer från Barnkonventionen finns med och så använder vi dem i våra diskussioner, berättar Charlott. På så sätt kan barnet få känna att det finns någon är för dem och vilka rättigheter som man egentligen har. Jag ser varje dag att det spelar roll vilken hemmiljö man som förälder kan erbjuda sina barn och att det arbetet som vi kan göra gemensamt från samhällets sida spelar roll.

Även bland personalen har diskussioner om Barnkonventionen varit livliga vilket Charlott beskriver som positivt för det gemensamma arbetet. Under våren kommer föräldrar erbjudas föräldragrupper där personal på Familjecentralen utbildats och är certifierade i ICDP. Det handlar om relationen mellan barn och förälder.

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 10 december 2019 kl. 10.39

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se