Naturreservat

Lövsjö ängar

En mycket artrik ängsflora, lundflora och många olika slags lövträd skapar en miljö som i sin tur gynnar många fågel- och insektsarter. Lövsjö ängar har i hundratals år varit en del av inägomarken till Lövsjö by. Då brukades åkrarna och mellan dem slåtterängarna där man tog vinterfoder till djuren. Ängarna betas efter midsommar och många träd har gallrats bort på senare tid för att kvarvarande träd ska kunna utveckla sina kronor.

Lövsjö ängar avsattes som domänreservat redan år 1939 av Domänverket.

Tiafly

Den glest tallskogsbevuxna myren Tiafly är nästan helt okänd. Detta trots att den alldeles orörda myren skyddades redan 1939 av dåvarande Domänverket. I myren finns en göl, Tiagöl, som omfamnas av en talldominerad sumpskog. Hela området är opåverkat av dikning och mycket vackert.

Tiafly nås via skogsbilväg söderut från vägen mellan Kosta och Orrefors.

Visjön

En vandring på den 6 km långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar.

Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av ca 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt. Ännu äldre tallar finns på öarna och längs stränderna.

Väster om sjön höjer sig Visjöåsen ca 10 meter över vattenytan. Det är en rullstensås som bildades när inlandsisen smälte för ca 12000 år sedan.
I Visjön ingår två områden som skyddades av dåvarande Domänverket 1952 och 1958 som domänreservat.

Ansvarig för sidan Jessica Ekstrand
Senast uppdaterad 2011-02-28