Miljöövervakning

Luftkvalitet

Mätningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Resultatet visar att utomhusluften i Lessebo kommun  är bra, förutom att halten av små partiklar (PM 10) är något hög. På Kronobergs luftvårdsförbunds webbplats hittar du mer information.

Ansvarig för sidan Jessica Ekstrand
Senast uppdaterad 2011-02-28