Kalkning

Plan- och miljökontoret ansvarar för kalkningen i Lessebo kommun. Kalkningsverksamheten har hållit på sedan 1978.

Kalkning – åtgärder mot försurning

Den sura nederbörden orsakar läckage av näringsämnen från marken och rubbningar i ekosystemen. I en kraftigt försurad sjö har majoriteten av alla växt- och djurarter slagits ut och ersatts av ett fåtal dominerande arter såsom vitmossor, grönalger och några insektsarter. Exempel på känsliga arter som drabbas hårt av försurning är flodkräfta, flodpärlmussla, elritsa, braxen, mört och öring.

En av de övergripande målsättningarna med kalkningsverksamheten i Lessebo kommun är att upprätthålla en god vattenkvalitet i Lyckebyåns och Ronnebyåns vattensystem och motverka återförsurning i tillflöden och sjöar.
Lyckebyåns åtgärdsområde omfattar 69 km2 och Ronnebyåns 500  km2.

Kalkning med helikopter eller båt

Våtmarker måste kalkas med helikopter. När man kalkar en sjö väljer man i första hand att kalka med båt om det är möjligt, men det förutsätter att det finns tillgängliga vägar och iläggningsplatser.
Från 2009 har Lessebo kommun gått över till att sprida med optimix (grövre kalk) i sjöar och på våtmarker. Den dammar mindre samtidigt som den ger en mer långtidsverkande effekt än det traditionella kalkmjölet.

Kalkning med helikopterBåtkalkning

Doserarkalkning

Kalken tillförs direkt i vattendraget från en behållare. I Lessebo kommun finns tre doserare. Alla tre i Ronnebyåns vattensystem, Fibbleån vid Hovmantorp, Fagerekeån i Lövås (Bergdala) samt Fagerhultsån i Kalkhult (Kosta).

Doserare Kalkhult

Målen för kalkningen följs upp

För att följa upp biologin och målsättningarna med kalkningen görs en omfattande effektuppföljning. Vi tar regelbundet vattenprover, utför provfiske samt bottenfaunaundersökningar (prover på bottendjur).

Utförd kalkning 2009 och planerad kalkning kommande år

I tabellen som du hitter till höger under rubriken Läs mer redovisas mängden (ton) kalk som spreds 2009 och som är planerat att spridas i de olika åtgärdsområdena 2010.

Biologisk återställning i kalkade vatten

Arbetet med biologisk återställning (BÅ) syftar till att genom olika åtgärder återställa kalkade vatten till hur de såg ut innan försurningen. De åtgärder som kan komma i fråga är utrivning av dammar och vandringshinder samt tillskapande av lekområden för öring.
Biotopvård i Fagerhultsån och en utrivning av Ekeforsdammen är de högst prioriterade projekten för BÅ. Anledningen är att Fagerhultsån efter återställning kan bli ett fint strömvatten med öring. Arbetet påbörjades under våren 2008 och beräknas vara klart 2011. Kommunen, plan- och miljönämnden står som huvudman för projektet och finansieras med 85% i statsbidrag.

Ansvarig för sidan Jessica Ekstrand
Senast uppdaterad 2011-02-28