Ingrepp i naturmiljö

Om du ska göra ingrepp i naturmiljön

I Kronobergs län råder ett generellt markavvattningsförbud. Dispens söks hos länsstyrelsen. Frågor om byggande i vatten eller åtgärd som ändrar vattenståndet i vattenområde (vattenverksamhet) hanteras av länsstyrelsen.

Ingrepp i områden med automatiskt biotopskydd som alléer (5 träd planterade i rad) och pilevallar samt speciellt i jordbrukslandskapet källor med omgivande våtmark, småvatten och våtmarker, odlingsrösen och stenmurar kräver dispens från länsstyrelsen.

Samråd med länsstyrelsen krävs sex veckor före följande åtgärder vidtas: Anläggande av våtmark, schaktningar, större dräneringar, upptagande av nya ledningsgator, anläggande av skogsbilvägar etc (som inte prövats på annat sätt), förvandling av åker till skogsmark, skydds- och kompensationsdikning, uppförande av radio- och telemaster, organiserat friluftsliv eller andra åtgärder som väsentligt påverkar naturmiljön. När det gäller husbehovstäkter för till exempel grus ska du samråda med plan- och miljökontoret.

Dispens från strandskydd söks hos Lessebo kommun, Plan- och miljönämnden.

 

Ansvarig för sidan Jessica Ekstrand
Senast uppdaterad 2011-02-28